Προκυρήξεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.06.2017
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων
ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων (άρθρο 118 παρ. 5
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.06.2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 25.05.2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ίασμος, 25/05/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.05.2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ                                 ΙΑΣΜΟΣ  22-05-2017      
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                      
Ημερομηνία δημοσίευσης: 21.04.2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                     
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.01.2017
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   ΙΑΣΜΟΥ ∆ιακηρύσσει ότι :
Την 30ην του µήνα Ιανουαρίου έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10.01.2017
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΄Ιασμος,10-01-2017
NΟΜΟΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ                                          Αριθ.Πρωτ:  203 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 16.12.2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ίασμος ,  16 / 12 / 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                 Αρ.Πρωτ:  10701
Ημερομηνία δημοσίευσης: 08.11.2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                      ΄Ιασμος 07-11-2016
Ημερομηνία δημοσίευσης: 04.11.2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ίασμος , 02/ 11 / 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ: 9602 

Σελίδες