Προκυρήξεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.09.2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                             ΄Ιασμος, 09 – 09 – 2019
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.08.2019
1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ
(ΚΕΠΑΚΑΔΙ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29.07.2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
Ημερομηνία δημοσίευσης: 04.07.2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.05.2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Εθ.Αμύνης 3                                                      Ίασμος,16.05.2019
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15.05.2019
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ    με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
Ημερομηνία δημοσίευσης: 03.04.2019
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.03.2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.03.2019
             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.02.2019
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την

Σελίδες