Μητρώο Αρρένων

Διαγραφή Ανύπαρκτων από τα Μητρώα Αρρένων

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Πιστοποιητικό ανυπαρξίας από τον αρμόδιο Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας από τα μητρώα Αρρένων των οποίων πρόκειται να διαγραφεί το ανύπαρκτο πρόσωπο
3. Πρόταση του Δ/ντή του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου
 
Διαγραφή από τα δημοτολόγια λόγω θανάτου
Δικαιολογητικά:
1. Aίτηση
2. Αστυνομική Ταυτότητα
3. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 
 
Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας
Δικαιολογητικά:
1. Ληξιαρχική πράξη Θανάτου από τον αρμόδιο Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας γι αυτόν που απεβίωσε. Εκδίδεται από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα
2. Αντίγραφο της τελεσίδικης Δικαστικής Απόφασης για όσους κηρύσσονται σε Αφάνεια.
 
Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Αστυνομική Ταυτότητα
3. Πιστοποιητικό πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τον αρμόδιο Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας από τα μητρώα Αρρένων των οποίων πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος
4. Σύμφωνη Πρόταση του Δ/ντή του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου
5. Υπεύθυνη Δήλωση
 
Εγγραφή στα μητρώα με γάμο χ.ο. όταν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και οι γονείς του έχουν δημοτολόγιο στον οικείο δήμο και τα μητρώα
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Αστυνομική ταυτότητα
3. 2 Φωτογραφίες, αν ο αδήλωτος είναι άνω των 14 ετών
4. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, με καταχωρημένη την δημοτικότητα των γονέων
5. Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων
6. Aντίγραφο οικογενειακής μερίδας
7. Πιστοποιητικό εγγραφής μητρώου του πατέρα
8. Αρνητική βεβαίωση περί μη εγγραφής μητρώου για το γιο.
- Όταν η ενδιαφερόμενη βρίσκεται στο εξωτερικό η πράξη καθορισμού ηλικίας εκδίδεται από την προξενική αρχή.
- Όταν βρίσκεται στην Ελλάδα γίνεται στο Δήμο της εγγραφής της με την προσκόμιση του διαβατηρίου της και της άδειας παραμονής της αν υπάρχει.
 
Επανεγγραφή ανύπαρκτων στα μητρώα αρρένων
Δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού
3. Eξουσιοδότηση εάν η αίτηση υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο