Ληξιαρχείο

Διόρθωση Ηλικίας Γυναικών

Δικαιολογητικά:
1. Aίτηση
2. Αστυνομική Ταυτότητα
3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (που έχει συνταχθεί μέσα σε 90 μέρες από της γεννήσεως)
4. Επικυρωμένη φωτοτυπία της σελίδας από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας από την οποία θα προκύπτει η ακριβής ημερομηνία και χρονολογία γεννήσεως
5. Αρνητική Βεβαίωση (αν κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν είναι δυνατό να εκδοθεί)
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (του πατέρα της ενδιαφερόμενης με όλα τα αδέρφια της και την ημερομηνία γεννήσεώς τους)
7. Βεβαίωση διευθυντή σχολείου (από τα τηρούμενα στο σχολείο μαθητολόγια περί της ηλικίας και του έτους φοίτησης στο σχολείο)
Αν η ενδιαφερόμενη γράφτηκε με πιστοποιητικό από άλλο δήμο, τότε πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από τον εκεί δήμο με ποιο δικαιολογητικό έχει γίνει η εγγραφή της
 
Διόρθωση Κύριου Ονόματος
Δικαιολογητικά:
1. Aίτηση
2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, στην οποία έχει καταχωρηθεί η μεταβολή του κυρίου ονόματος κατόπιν δικαστικής απόφασης.
3. Πιστοποιητικό από τα μητρώα αρρένων με όλες τις μεταβολές (για άντρα).
4. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης (αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)
5. Επικυρωμένη φωτοτυπία από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας που να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση(αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)
6. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του Επιτρόπου ή Αναδόχου για το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση (αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που είναι ενσωματωμένη στο έντυπο της αίτησης, του ίδιου του ενδιαφερόμενου (στην Υ.Δ. δηλώνεται το όνομα του ενδιαφερόμενου).
 
Διόρθωση τόπου γέννησης και θρησκεύματος
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που να έχει καταχωρηθεί το προς διόρθωση στοιχείο με όλες τις μεταβολές
3. Πιστοποιητικό μητρώου αρρένων (για άνδρα)
 
Δήλωση Βάπτισης
Δικαιολογητικά:
1. Aίτηση
2. Βεβαίωση Ιερέα για την τέλεση του μυστηρίου
3. Αστυνομική Ταυτότητα
- Δικαίωμα να δηλώσουν τη βάφτιση έχουν οι γονείς, ο ανάδοχος, και οι συγγενείς εξ'' αίματος μέχρι τρίτου βαθμού
- Η δήλωση της βάφτισης πρέπει να γίνει σε διάστημα 90 ημερών από την ημέρα τέλεσης της βάφτισης.
- Αν η δήλωση γίνει μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την παρέλευση των 90 ημερών , επικολλάται στην αίτηση χαρτόσημο των 4,40 ?. Μετά τη χρονική αυτή προθεσμία (90 ημερών + 3 μηνών) υπάρχει «πρόστιμο» 13,5 ευρώ.
 
Δήλωση Γάμου
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Επίδειξη των δύο αστυνομικών ταυτοτήτων
3. Για θρησκευτικό γάμο, βεβαίωση της εκκλησίας θεωρημένη από τη Μητρόπολη
4. Για πολιτικό γάμο , δήλωση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας για την τέλεση του πολιτικού γάμου.
5. Αδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς)
- Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου.
- Αν η δήλωση γίνει μέσα σε 3 μήνες μετά την παρέλευση των 40 ημερών, επικολλάται χαρτόσημο 4,40 ?, ενώ μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής (40 μέρες + 3 μήνες) υπάρχει πρόστιμο 13,5 ευρώ.
 
Δήλωση Γέννησης
Δικαιολογητικά:
1. Aίτηση
2. Αστυνομική ταυτότητα / διαβατήριο / άδεια παραμονής
3. Πιστοποιητικό γιατρού / μαίας / μαιευτή
4. Υπεύθυνη Δήλωση (σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης του προαναφερθέντος πιστοποιητικού)
Υπόχρεοι για τη δήλωση γέννησης είναι ο πατέρας του παιδιού, ο γιατρός, η μαία ή μαιευτής, κάθε πρόσωπο που βρισκόταν στο τοκετό. Αν ο τοκετός έγινε σε νοσοκομείο, κλινική, φυλακή, ή άλλο ίδρυμα, υπόχρεος για δήλωση είναι ο διευθυντής του ιδρύματος.
- Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 10 ημερών από τον τοκετό, αλλιώς επιβάλλεται το ποσό των 4,40 ? αν γίνει μέσα σε 3 μήνες + 10 μέρες από τον τοκετό και «πρόστιμο» 13,5 ευρώ αν γίνει αργότερα.
 
Δήλωση Διαζυγίου
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Ληξιαρχείου
Δικαιολογητικά:
1. Αστυνομική ταυτότητα
2. Διαζευκτήριο
3. Απόφαση Δικαστηρίου επικυρωμένη
4. Δήλωση παραίτησης από ένδικα μέσα (αν πρόκειται για συναινετικό διαζύγιο) ή Έκθεση Επίδοσης (αν το διαζύγιο δεν είναι συναινετικό)
5. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου
6. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
 
Δήλωση Θανάτου
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Ληξιαρχείου
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Αστυνομική Ταυτότητα
3. Βεβαίωση του γιατρού ή του νοσοκομείου με όλα τα στοιχεία του νεκρού
4. Γραπτή πιστοποίηση της οικείας αστυνομικής αρχής (σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της βεβαίωσης)
- Υπόχρεοι για τη δήλωση του θανάτου είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς, καθένας που παρευρισκόταν στο θάνατο, ή το γραφείο κηδειών που ανέλαβε την τέλεση της κηδείας.
- Αν ο θάνατος συνέβη σε νοσοκομείο, φυλακή ή άλλο ίδρυμα, υποχρέωση για τη δήλωση ο διευθυντής (με έγγραφη δήλωση).
- Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο ή αεροσκάφος, η δήλωση γίνεται στο ληξίαρχο του τόπου αποβίβασης.
- Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με πλοίο, η δήλωση γίνεται στον πλοίαρχο. Μετά τη δήλωση, ο πλοίαρχος χορηγεί πιστοποιητικό για τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
- Η δήλωση πρέπει να γίνεται σε διάστημα 24 ωρών από τη στιγμή του θανάτου. Αν η δήλωση γίνει μετά από 24 ώρες και ως την 30η ημέρα από τη στιγμή του θανάτου, ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ο νεκρός έχει ταφεί, χρειάζεται παραγγελία του εισαγγελέα αν η δήλωση γίνει μετά την τριακοστή μέρα, χρειάζεται δικαστική απόφαση μονομελούς Πρωτοδικείου.
 
Αδεια Πολιτικού Γάμου ( ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου
Δικαιολογητικά:
1. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας
2. Βεβαίωση του προξενείου τους στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου(μεταφρασμένη στα Ελληνικά)
3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (μεταφρασμένη στα Ελληνικά)
4. Αγγελία γάμου ,δημοσιευμένη σε μια ημερήσιαεφημερίδα (2 φύλλα της εφημερίδας, ένα για τον κάθε ενδιαφερόμενο).Τα ονόματα των αλλοδαπών στην εφημερίδα θα αναγράφονται στα Ελληνικά και ως τόπος κατοικίας ο Δήμος Τοπείρου.
- Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν όλοι οι αλλοδαποί που μένουν νόμιμα στην Ελλάδα έστω και προσωρινά. Για χώρες της Ε.Ε. η παραμονή είναι ελεύθερη.
 
Αδεια Πολιτικού Γάμου ( ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ )
Δικαιολογητικά:
1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
2. Υπεύθυνη Δήλωση
3. Για τους διαζευγμένους: Ληξιαρχική πράξη γάμου στην οποία να αναφέρεται η λύση του γάμου
Ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον υπάρχει θάνατος.
Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε ΜΙΑ ημερήσια εφημερίδα(2 φύλλα της εφημερίδας, ένα για τον κάθε ενδιαφερόμενο)
Φωτοτυπία ταυτότητας και αποδεικτικό κατοικίας
4. Παράβολα και κόστος τέλεσης παρακαλούμε επικοινωνείστε με τον Δήμο.Η άδεια πολιτικού γάμου για κάθε ενδιαφερόμενο εκδίδεται στο Δήμο της τελευταίας κατοικίας του.
- Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών χρειάζεται δικαστική απόφαση.
- Για την κατάθεση των εγγράφων και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με την ταυτότητά του.
- Η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται σε 8 ημερολογιακές μέρες.
- Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο ή στην Κων/πολη ισχύει το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου, αντί για Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 
Αδεια πολιτικού γάμου για έλληνες του εξωτερικού
Δικαιολογητικά:
1. Aίτηση/Υπ. Δηλ. Ν. 1599/86
2. Αστυνομική ταυτότητα
3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
4. Πιστοποιητικό γέννησης
5. Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε μια ημερήσια εφημερίδα (ένα αντίτυπο για τον κάθε ενδιαφερόμενο)
6. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ/ΟΤΕ)
7. Παράβολο 15 Ευρώ
- Για τους ανήλικους απαιτείται δικαστική απόφαση.
- Για τους διαζευγμένους απαιτείται ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου που να αναφέρεται η λύση του.
- Για του χήρους απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου.