Γραφείο Αλλοδαπών

Ανανέωση άδειας παραμονής

Δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο του διαβατηρίου του ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.
Προσοχή: Δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου, εφόσον υπάρχει πλέον άδεια παραμονής.
2. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες
3. Παράβολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του νόμου αυτού, το οποίο θα προμηθεύονται από το Δημόσιο Ταμείο
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας εργασίας του που έχει χορηγηθεί από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας
6. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος για την κάλυψη νοσηλείας ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και για την κάλυψη εργατικού ατυχήματος και ότι έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις
7. Πιστοποιητικό υγείας που θα εκδίδεται από ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα, το οποίο θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Τα έξοδα βαρύνουν τον αλλοδαπό
8. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους. Εάν το εισόδημά του δε δικαιολογεί την φορολόγησή του, θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα το αναφέρει.
9. Απλή δήλωση του αλλοδαπού (όχι υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86), στην οποία να αναφέρεται η διεύθυνση κατοικίας του. Εάν η δήλωση είναι αναληθής τότε επισύρονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 παρ. 4 του νόμου αυτού.
- (ʼρθρο 22) Προκειμένου ο αλλοδαπός, που παρέχει εξαρτημένη εργασία, να ανανεώσει την άδεια παραμονής του στη χώρα μας, μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας του, τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη της άδειας παραμονής του. Η προθεσμία αυτή είναι ενδεικτική, δηλαδή, δεν θα υπάρξει πρόβλημα αν ο αλλοδαπός υποβάλει αίτηση ανανέωσης και αργότερα από τους δύο μήνες, αλλά πάντως πριν τη λήξη της άδειας παραμονής του.
 
 
Χορήγηση άδειας παραμονής
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Αντίγραφο του διαβατηρίου του ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με την ισχύουσα θεώρηση εισόδου του στη χώρα (βίζα) για οικογενειακή συνένωση.Προσοχή: η θεώρηση εισόδου πρέπει να είναι για λόγους οικογενειακής συνένωσης .
3. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες
4. Παράβολο, το οποίο θα προμηθεύονται από το Δημόσιο Ταμείο
5. Πιστοποιητικό υγείας που θα εκδίδεται από ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα, το οποίο θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Προσοχή τα έξοδα βαρύνουν τον αλλοδαπό.
(άρθρο 29) Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια παραμονής για οικογενειακή συνένωση απαιτείται:
- Το μέλος της οικογένειας που έχει έρθει με θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα να υποβάλει αίτηση στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας του.
- Για τα ανήλικα η αίτηση χορήγησης άδειας παραμονής υποβάλλεται από αυτόν που ασκεί τη γονική μέριμνα.
- Ο Δήμος αφού εξετάσει την πληρότητα των δικαιολογητικών διαβιβάζει υπηρεσιακά ολόκληρο τον φάκελο στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειάς του.