Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

28/12/2011

 

Στα πλαίσια της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και με σκοπό την δημιουργία δομών προγραμματισμού θεσπίστηκε ο θεσμός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης του Δήμου τόσο από την πλευρά της τοπικής οικονομίας και του εξωτερικού περιβάλλοντος όσο και από την πλευρά της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου ως οργανισμού. Στην πλήρη του ανάπτυξη δεν αποτελεί μόνο πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των δημοτικών υπηρεσιών καθώς και των φορέων που εποπτεύονται από τον Δήμο. Γενικοί στόχοι ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι:
 
Α) Η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης
Β) Η ανάπτυξη του εσωτερικού περιβάλλοντος (ως οργανισμού)
Γ) Η ανάπτυξη των συνεργασιών του ΟΤΑ με άλλους φορείς.
 
Γενικός κανόνας της συγκεκριμένης μελέτης είναι η όσο το δυνατό κατανοητή δομή και γραφή, αποφεύγοντας εξειδικευμένη στο μέτρο του δυνατού ορολογία, ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να διατυπώσει προτάσεις βελτίωσης.