Αντιδήμαρχοι

ΜΟΥΕΜΙΝ Ερτζάν του Ισμαήλ,
 
ως Αναπληρωτής Δημάρχου και Γενικός Συντονιστής όλων των Υπηρεσιών του Δήμου και Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Τουρισμού, Επενδύσεων, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
 1.1  Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Απασχόλησης, Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων  και ιδίως 
- τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)  
- τα θέματα προβολής και Τουρισμού 
- τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης
-  τα θέματα αμμοληψίας,
1.2  Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου  
-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα. 
- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο  των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών 
- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης. 
- την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001)
- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 
ΑΛΗ Οζάν του Φερουντούν,
 
Αντιδήμαρχος Διοικητικού-Οικονομικού     και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 2.1 Διοικητικών θεμάτων  και ιδίως: 
- την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.  
- την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού 
- τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού 
- την τέλεση γάμων 
- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών 
- τη λειτουργία των ΚΕΠ, 
- τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 
- τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια 
- τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών 
- την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
2.2 Οικονομικών θεμάτων  και ιδίως: 
- Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων
 
ΑΡΗΦ Μεχμέτ του Αρήφ,
 
Αντιδήμαρχο Καθαριότητας , Τεχνικών Έργων, Πολιτικής Προστασίας, Αδέσποτων Ζώων, Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
3.1 Τεχνικών Έργων  και ιδίως  την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου  
 
3.2 Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
 
3.3 Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος, των αδέσποτων ζώων
- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
- την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου
- το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας 
- την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας
- Την  ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
- Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα  
- Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων 
 
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. 
 
ΓΙΑΛΟΥΤΣ Οκτάι του Τζεμήλ,
 
Αντιδήμαρχο Υγείας, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
4.1 Θεμάτων Κοινωνικής υπηρεσίας  , κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
4.2 Θεμάτων  Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού  
 
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων,  καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. 
Β. Από τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων εξαιρούνται :
- η εκ του νόμου αρμοδιότητα του Δημάρχου, ως πειθαρχικού προϊσταμένου
- η εισαγωγή θεμάτων στο δημοτικό συμβούλιο, με τελικό υπογράφοντα τον δήμαρχο, μετά από συνυπογραφή από αρμόδιο αντιδήμαρχο
- η έγκριση δαπανών και διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
Γ. Όλοι οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι θα συνεργάζονται με τους προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου  για την επίλυση των προβλημάτων τους.      
 
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΜΟΥΕΜΙΝ Ερτζάν, που αναπληρώνει το Δήμαρχο .
Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιάσμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»