Άδειες - Πιστοποιητικά

Αυθαίρετα και επικίνδυνες κατασκευές

Δικαιολογητικά:
- Σχετική αίτηση
- Ο πολίτης αν κρίνει ότι υπάρχει επικινδυνότητα στην οικοδομή του απο άποψης στατικής και δομικής, πυρός, υγιεινής, κυκλοφορίας σε χώρους συναθροίσεως κοινού μπορεί με μια αίτηση να ζητήσει να γίνει αυτοψία στην οικοδομή του απο την υπηρεσία.
- Η αυτοψία διενεργείται απο την υπηρεσία ύστερα απο υποβολή σε αυτην αιτήσεως του πολίτη.
 
 
Βεβαίωση Κύριας χρήσης μετά το 1955
Δικαιολογητικά:
1. Υποβολή φακέλου Β.Κ.Χ. υπογεγραμμένη από μηχανικό, εγγεγραμμένο στο μητρώο της πολεοδομίας.
2. Δύο φωτογραφίες του κτιρίου σφραγισμένες από μηχανικό.
3. Σύγχρονη αποτύπωση σφραγισμένη από μηχανικό, σύμφωνα με το ΦΕΚ 795 Δ/93 περί οικοδομικών αδειών (εις διπλούν).
4. Τεχνική έκθεση από μηχανικό.
5. Αντίγραφα σχεδίων (κατόψεις) από το φάκελο οικοδομικής άδειας (εις διπλούν) επικυρωμένες. Σε περίπτωση απώλειας του φακέλου άδειας, προσκομίζονται δικαιολογητικά για Β.Κ.Χ. προ του 1955, μαζί με το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του ακινήτου
6. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
7. Αν κατά τον έλεγχο του σχεδίου προκύπτουν ενοποιήσεις ή διαχωρισμοί καταστημάτων, θα πρέπει να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία (συμβόλαια) ότι οι εν λόγω εργασίες έγιναν πριν το 1979. Διαφορετικά απαιτείται νομιμοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης.
8. Κάθε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος – συνάθροισης κοινού θα χρειάζεται αλλαγή χρήσης, ανεξαρτήτως εμβαδού, εκτός και αν υπάρχει πιστοποιητικό πριν το 1985 ότι ήταν ίδιας χρήσης.
9. Ομοίως για τα εργαστήρια
10. Για την παραλαβή της Β.Κ.Χ. πρέπει να είναι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή να υπάρχει θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου στο όνομα του παραλήπτη, ο οποίος θα πρέπει να είναι ο υπογράφων μηχανικός.
11. Παράβολο (εσωτερικό) 29,35 ευρώ.
- Προκειμένου να κατατεθεί αίτηση για βεβαίωση κύριας χρήσης (Β.Κ.Χ.) στο πρωτόκολλο, θα προηγείται έλεγχος πληρότητας φακέλου.
 
Βεβαίωση Κύριας χρήσης πριν το 1955
Δικαιολογητικά:
1. Υποβολή φακέλου Β.Κ.Χ. υπογεγραμμένη από μηχανικό, εγγεγραμμένο στο μητρώο της πολεοδομίας.
2. Δύο φωτογραφίες του κτιρίου σφραγισμένες από μηχανικό.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι το κτίριο είναι προ του 1955 και λειτουργούσε σαν κατάστημα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και αποδεικτικό κτήσης πριν το 1955 9π.χ. συμβόλαιο).
4. Σύγχρονη αποτύπωση σφραγισμένη από μηχανικό, σύμφωνα με το ΦΕΚ 795 Δ/93 περί οικοδομικών αδειών (εις διπλούν).
5. Τεχνική έκθεση από μηχανικό.
6. Βεβαίωση στατικής επάρκειας σφραγισμένη από πολιτικό μηχανικό.
7. Αποδεικτικά στοιχεία πριν το 1985 ότι ήταν επαγγελματικός χώρος.
8. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
9. Κάθε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος – συνάθροισης κοινού θα χρειάζεται αλλαγή χρήσης, ανεξαρτήτως εμβαδού, εκτός και αν υπάρχει πριστοποιητικό πριν το 1985 ότι ήταν ίδιας χρήσης.
10. Ομοίως για τα εργαστήρια
11. Για την παραλαβή της Β.Κ.Χ. πρέπει να είναι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή να υπάρχει θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου στο όνομα του παραλήπτη, ο οποίος θα πρέπει να είναι ο υπογράφων μηχανικός.
12. Παράβολο (εσωτερικό) 29,35?.
- Προκειμένου να κατατεθεί αίτηση για βεβαίωση κύριας χρήσης (Β.Κ.Χ.) στο πρωτόκολλο, θα προηγείται έλεγχος πληρότητας φακέλου.
 
 
Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος
Δικαιολογητικά:
1. Τελευταία απόδειξη της Δ.Ε.Η. πριν τη διακοπή ή βεβαίωση της Δ.Ε.Η. που να αναφέρει μέχρι πότε πληρώθηκαν δημοτικά τέλη, για πόσα τ.μ. και με ποιο τιμολόγιο.
2. Α.Φ.Μ. και ταυτότητα του αιτούντος για την επανασύνδεση
3. Συμβόλαιο κτήσεως του ακίνητου ή σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή πίνακα αναλογιών ή σχέδιο ή βεβαίωση μηχανικού.
4. Τακτοποίηση οφειλής που θα είχε προκύψει λόγω υποχρέωσης καταβολής δημοτικών τελών του ακινήτου ως μη ηλεκτροδοτούμενου.
 
Νέες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος
Δικαιολογητικά:
1. Αριθμό νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Α.Φ.Μ. και ταυτότητα του αιτούντος την παροχή.
3. ʼδεια οικοδομής.
4. Συμβόλαιο κτήσεως του ακίνητου ή σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή πίνακα αναλογιών ή σχέδιο ή βεβαίωση μηχανικού.
5. Τακτοποίηση οφειλής που θα είχε προκύψει λόγω υποχρέωσης καταβολής δημοτικών τελών του ακίνητου ως μη ηλεκτροδοτούμενου.
- Εάν η άδεια οικοδομής είναι παλαιά -πέραν της τετραετίας- χρειάζεται βεβαίωση πέρατος των εργασιών ή πρόσφατη αναθεώρηση της άδειας ή βιβλίο ενσήμων Ι.Κ.Α. για πρόσφατες εργασίες ή τιμολόγια εργασιών που έγιναν μετά την τετραετία.
 
Πληρότητα για κατεδάφιση
Δικαιολογητικά:
1. Εγγραφή στο μητρώο της πολεοδομίας.
2. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία είναι ενσωματωμένα σε ενιαίο τεύχος έντυπα με τις δηλώσεις αναθέσεως–αναλήψεως (μελέτης επίβλεψης), φύλλο ελέγχου, ειδικό έντυπο υπολογισμού.
3. Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής του μελετητή μηχανικού με το ελάχιστο της αμοιβής: 5000*0,15295= 764,75 Ευρώ.
4. Τοπογραφικό διάγραμμα ενδεικτικό της θέσης του κατεδαφιστέου κτιρίου ή της κατασκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
5. Περίγραμμα κάτοψης σε κλίμακα τουλάχιστον 1:100 του κατεδαφιστέου κτιρίου και των περί αυτών κτισμάτων.
6. Σχηματικές τομές του κτιρίου.
7. Φωτογραφίες όλων των όψεων.
8. ʼδεια που χορηγεί η αστυνομική αρχή στην περίπτωση που η κατεδάφιση θα γίνει με εκρηκτικά.
9. Τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει:
Α) Περιγραφή του κτιρίου
1) Φερών οργανισμός.
2) Κτίριο με βλάβες ή όχι, βαθμός επικινδυνότητας.
3) Βεβαίωση ότι το κατεδαφιστέο κτίριο είναι στατικά ανεξάρτητο από τα όμορα κτίσματα. Διαφορετικά βεβαίωση γαι την στατική επάρκεια του τμήματος που θα απομείνει μετά την κατεδάφιση.
4) Ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών (αμίαντος,…)
5) Ύπαρξη βόθρων, πηγαδιών, ή μη εμφανών υπόγειων χώρων με σκαριφήματα που θα υποδεικνύουν τη θέση τους.
6) Μεσότοιχοι ή μαντρότοιχοι.
7) Παλαιότητα όμορων κτισμάτων, τρόπος και ποιότητα κατασκευής τους, ιδίως εάν αυτά εφάπτονται του κατεδαφιστέου.
Β) Πρόγραμμα εργασιών κατεδάφισης
1) Μέθοδος κατεδάφισης (με μηχανήματα, με ικριώματα και εργαλεία χειρός, κλπ) και σειρά κατεδάφισης.
2) Διαδικασίες απομάκρυνσης προιόντων καθαιρέσιων.
3) Τρόπος αντιστήριξης μεσότοιχων ή όμορων κτιρίων.
4) Περιγραφή του κτιρίου και των όμορων ιδιοκτησιών όπου χρειάζεται.
10. Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις
- Η αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τις παρακάτω μελέτες και δικαιολογητικά έτσι ώστε να γίνει δεκτή και να πρωτοκολληθεί
 
Τροποποίηση τετραγωνικών μέτρων
Δικαιολογητικά:
1. Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος Δ.Ε.Η.
2. Συμβόλαιο κτήσεως του ακίνητου ή σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή πίνακας αναλογιών ή σχέδιο ή βεβαίωση μηχανικού.
3. Α.Φ.Μ. και ταυτότητα του αιτούντος την τροποποίηση, που πρέπει να είναι αυτός στον οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός ή ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής.
- Σε περίπτωση αύξησης των τ.μ. στα χρεούμενα στους λογαριασμούς, απαιτείται τακτοποίηση της οφειλής.
 
Χαρακτηρισμός κτιρίου ως διατηρητέο
Δικαιολογητικά:
- Αίτηση του ιδιοκτήτη στην Πολεοδομία του Δήμου για τον χαρακτηρισμό του κτιρίου καταθέτοντας τον φάκελο της μελέτης που εχει πραγματοποιηθεί από ιδιώτη μηχανικό.
- Ως διατηρητέα χαρακτηρίζονται τα αρχικά εκάστοτε κτίρια καθώς και εναρμονισμένες με το αρχικό κτίριο μεταγενέστερες προσθήκες. Όχι όμως και πάσης φύσεως καθ’ ύψος ή επέκταση υπαρχόντων προσθηκών αλλοίωσης του αρχικού κτιρίου.
Στα χαρακτηριζόμενα διατηρητέα κτίρια απαγορεύεται:
- Κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των επιμέρους αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων του.
- Η τοποθέτηση επιγραφών και διαφημίσεων σε οποιαδήποτε θέση του κτιρίου (επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση επιγραφών μικρών διαστάσεων, που πληροφορούν για τη χρήση των χώρων του κτιρίου).
- Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η στατική ενίσχυση και η εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου εφόσον δεν αλλοιώνεται ο γενικός αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του.
- Για οποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό ή εσωτερικό του διατηρητέου κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου του καθώς και την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται η έγκριση τις επιτροπής (ΕΠΑΕ).
- Αιτήσεις για προσθήκη στο διατηρητέο κτίριο αποστέλλονται από την Πολεοδομική Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ με σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑΕ για ειδικές ρυθμίσεις με τις διατάξεις της παρ. 2 του αθρ. 4 του Ν. 1577/1985 περί ΓΟΚ εφόσον δεν παραβλάπτεται το διατηρητέο κτίριο και ο χώρος που το περιβάλλει.
- Ο ιδιοκτήτης κάνει αίτηση για τον χαρακτηρισμό στην Πολεοδομία του Δήμου καταθέτοντας το φάκελο της μελέτης που έχει πραγματοποιηθεί από ιδιώτη μηχανικό. Στη συνέχεια ο Δήμος κάνει έγγραφο προς το ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
- Αφού ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία από το τμήμα παραδοσιακών οικισμών μελετάται το θέμα από την υπηρεσία, γίνεται αιτιολογική αίτηση και προτείνει το χαρακτηρισμό ως διατηρητέο του συγκεκριμένου κτιρίου λόγω αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος.
- Εν συνεχεία, συντάσσεται αιτιολογική έκθεση και στέλνεται στο δήμο για ενημέρωση του ενδιαφερόμενου ώστε να έχουν το δικαίωμα να διατυπώσουν τις τυχόν απόψεις τους μέσα σε ένα μήνα.