15-01-2019
                               Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιάσμου με αφορμή την επικείμενη αναστολή
λειτουργίας του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στον
07-01-2019
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ   7 Ιανουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. –229- 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
04-01-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                               Ίασμος      27-12-2018
ΤΟΠΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                   Αριθ. Πρωτ.  7435 
ΑΜΑΞΑΔΩΝ
 
21-12-2018
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ   20 Δεκεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 7356 - 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
15-01-2019
                               Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιάσμου με αφορμή την επικείμενη αναστολή
λειτουργίας του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στον
07-01-2019
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ   7 Ιανουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. –229- 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
04-01-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                               Ίασμος      27-12-2018
ΤΟΠΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                   Αριθ. Πρωτ.  7435 
ΑΜΑΞΑΔΩΝ
 
21-12-2018
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ   20 Δεκεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 7356 - 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
07-12-2018
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρψσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
20-11-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
Θέσεις Λαϊκών Αγορών Ιάσμου και Σώστη, του Δήμου Ιάσμου της Περιφερειακής
Ενότητας Ροδόπης, για απόδοση σε επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται
19-11-2018
Ο Δήμαρχος Ιάσμου:
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική
της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
07-11-2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

02-11-2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                                          Ίασμος    2.11.2018
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 6259

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ