ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ, CPV : 45233141-9, 45233253-7
Το παρόν έργο αφορά α) τις εργασίες κατασκευής δημοτικών δρόμων από σκυρόδεμα σε οικισμούς του Δήμου και συγκεκριμένα στους οικισμούς Ιάσμου, Σάλπης, Αμαξάδων, Σώστου, Μίσχου και Αγιάσματος και β) τις πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ. στους οικισμούς Ριζώματος και Θαμνών και φέρει τον τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις στους οικισμούς του Δήμου Ιάσμου».
Το Έργο συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει: 
I) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες,
II) Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20,
III) Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων,
IV) Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ.