Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πολυάνθου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                               Ίασμος      4-5-2018  
ΤΟΠΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                   Αριθ. Πρωτ. 2686
 ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ

                                                                                      Την Γραμματεία του
                                                                           Προς:  Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                       Δήμου Ιάσμου.
                                                                                       
                                                                                       
     

 Θ Ε ΜΑ :  Αποστολή της υπ’ αριθ.  2/2018 απόφασης  του Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας Πολυάνθου.

    Σας στέλνουμε σε 1 αντίγραφο απόσπασμα της υπ’ αριθ. 2/2018 απόφασης της Τοπικής Κοινότητας Πολυάνθου, που συνεδρίασε στις  24 Απριλίου 2018 .

                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                                                                          ΧΟΥΜΕΤ    ΜΟΥΜΙΝ

ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος    4-5-2018
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ.  2686

                         Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

    Του πρακτικού της  2ης/2018  συνεδρίασης  του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας Πολυάνθου.

             Αριθμός  Απόφασης  2/2018

    Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η :   Εξέταση της υπ’ αριθ. 628/ 22-1-2018 αίτησης, της  ΧΑΣΑΝ Εσίν  του Εμίν, κατοίκου Πολυάνθου, για παραχώρηση από το υπ’ αριθ. 20 δ’ τεμαχίου, εμβαδού 2.660τ.μ. στο αγρόκτημα του οικισμού Πολυάνθου, για μονοετή καλλιέργεια, για 5 έτη.    

 
Στον Πολύανθο και στο Κοινοτικό κατάστημα σήμερα στις 24 Απριλίου 2018, ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 16:οο μ.μ .συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο οικισμού Ασωμάτων, μετά από την υπ’ αριθ. 2345/13-4-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε μέλος του Τοπικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 88, 85 του Ν.3852/2010.
    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3).

ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ

1)    Χουμέτ Μουμίν, Πρόεδρος
 

2)    Χορταργιά Αρετή, μέλος.

3)   Σουλεϊμάν Ογλού Χουσαμετήν, Μέλος.

ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ :  ΚΑΝΕΝΑΣ

    Στην συνεδρίαση παρέστη και ο υπάλληλος του Δήμου μας , Τσολάκης Ελευθέριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι, με το υπ’ αριθ. 2843/15-3-2018 , έγγραφο η Δ/νση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής, τμήμα τοπογραφίας και εποικισμού και αναδασμού, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, ζητούσε από την Τοπική Κοινότητα Πολυάνθου, να γνωμοδοτήσει υπέρ ή κατά, για το αίτημα της   κ. ΧΑΣΑΝ  Εσίν  του Εμίν, κατοίκου Πολυάνθου, η οποία ζητά με την υπ’ αριθ. 628/ 22-1-2018 αίτησή της και  σύμφωνα με το από τον Ιανουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Αγρ. Τοπογράφου  Μηχανικού ΜΟΥΖΑΛΙΩΤΗ Ε. Σωτηρίου,  την παραχώρηση κατά χρήση 2.660 τ.μ. κοινόχρηστης  έκτασης,  του υπ’ αριθ. 20 δ’  κοινόχρηστο τεμάχιο, που βρίσκεται στον αναδασμό έτους 1998 του  αγροκτήματος Πολυάνθου, για μονοετή καλλιέργεια, για 5 έτη.

    Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε ότι  βάσει της παρ. 4 του άρθρου 83 και της παρ. 1 δ και στ’  του άρθρου 84 του Ν.3852/2010,  η Τοπική Κοινότητα έχει την δυνατότητα να γνωμοδοτήσει υπέρ ή κατά της παραχώρησης δημοτικής κοινόχρηστης έκτασης, η οποία βρίσκεται μέσα στα όρια της Δημ. Κοινότητας, και στην συνέχεια να διαβιβάσει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα αποφασίσει τελικά εάν συμφωνεί ή όχι για την παραχώρηση της κοινόχρηστης έκτασης.
    Στην συνέχεια από  τους παρισταμένους συμβούλους,  ελέγχθηκε το παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα, για να καταλάβουν που ακριβώς βρίσκετε το υπ’ αριθ. 20 δ’ τεμάχιο, και ακολούθησε διαλογική συζήτηση, κατά την οποία   οι τοπικοί σύμβουλοι κ. Χορταργιά Αρετή , και Σουλεϊμάν Ογλου Χουσαμετήν,  συμφώνησαν να παραχωρηθεί η έκταση των 2.660τ.μ.  που ζητά η κ. ΧΑΣΑΝ  Εσίν  του Εμίν, κάτοικος Πολυάνθου, εκφέροντας την γνώμη ότι η ανωτέρω προς εκμίσθωση  κοινόχρηστη έκταση δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας, δηλαδή του οικισμού Πολυάνθου, ενώ ο Πρόεδρος ήταν αρνητικός.
    Στην συνέχεια ο Πρόεδρος, και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.
    Το  συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, με το από τον Ιανουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Αγρ. Τοπογράφου  Μηχανικού ΜΟΥΖΑΛΙΩΤΗ Ε. Σωτηρίου , την υπ’ αριθ. 628/ 22-1-2018  αίτησή της κ. ΧΑΣΑΝ  Εσίν  του Εμίν, κάτοικος Πολυάνθου,  και όλα τα παραπάνω, τις σχετικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 83 και της παρ. 1 δ΄ και στ’  του άρθρου 84 του Ν.3852/2010, και κατόπιν ψηφοφορίας, κατά την οποία δεν συμφώνησε (είπε όχι),  ο Πρόεδρος,  :
                                              
                                               Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι

    Κατά πλειοψηφία δύο (2) υπέρ και μίας (1) κατά, του Προέδρου:

Συμφωνεί για την  παραχώρηση κατά χρήση 2.660τ.μ. κοινόχρηστης  έκτασης,  του υπ’ αριθ. 20 δ’   κοινόχρηστο τεμάχιο, που βρίσκεται στον αναδασμό έτους 1998 του  αγροκτήματος Πολυάνθου, για μονοετή καλλιέργεια, για 5 έτη, που ζητά με την υπ’ αριθ. 628/ 22-1-2018  αίτησή της κ. ΧΑΣΑΝ  Εσίν  του Εμίν, κάτοικος  Πολυάνθου,  για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής, και συγκεκριμένα διότι η ανωτέρω προς εκμίσθωση  κοινόχρηστη έκταση δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας, δηλαδή του οικισμού Πολυάνθου.

    Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2018.

     Ο Πρόεδρος της Τ.Κ..                                                      Τα  μέλη
                Χουμέτ Μουμίν                                                 Ακολουθούν υπογραφές   

                                            Για την ακρίβεια του αποσπάσματος
                                      Ο Πρόεδρος της Τοπ. Κοινότητας Πολυάνθου      
          
                                                        ΧΟΥΜΕΤ   ΜΟΥΜΙΝ

  ΤΑ   ΜΕΛΗ

1)  Χορταργιά Αρετή, μέλος.
            
      2)   Σουλεϊμάν Ογλού Χουσαμετήν, Μέλος

Σήμερα στις 4 Μαΐου   2018, ο Τσολάκης Ελευθέριος υπάλληλος του Δήμου Ιάσμου, τοιχοκόλλησα στον καθορισμένο χώρο ανακοινώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος Σώστη, τον από 13-4-2018 πίνακα του Προέδρου της Τοπικής  Κοινότητας Πολυάνθου, στον οποίο φαίνονται τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά την συνεδρίαση στις  24   Απριλίου 2018.

   Ο ενεργήσας την τοιχοκόλληση

    ΤΣΟΛΑΚΗΣ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ