Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μέγα Πιστού.

ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος    7-11-2017
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΓΑ  ΠΙΣΤΟΥ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ.  10519
 
 
 
                Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
 
Του πρακτικού της  6ης/2017  συνεδρίασης  του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας  Μέγα Πιστού.
 
 
     Αριθμός  Απόφασης  6/2017
 
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η :   Εξέταση μίας (1) αίτησης δημότη μας, του ΚΑΔΗΡ  Χαλήλ   του Κιαζήμ και της Φατμέ,  για διαγραφή χρεών, από τέλη ύδρευσης, λόγω εκ λάθους καταμέτρησης-διαρροής, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, του Δήμου μας.
 
 
 
  Στον Σώστη και στο Κοινοτικό κατάστημα σήμερα στις 1 Νοεμβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 16:οο μ.μ .συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο οικισμού Σώστη, μετά από την υπ’ αριθ. 9751/17-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε μέλος του Τοπικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 88, 85 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3).
 
ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ
 
1) Γιακούπ Τουργκαϊ, Πρόεδρος 
2) Χασάν Σερχάτ, μέλος.
3) Μουμίν Νιλαϊ,  μέλος.
 
 
ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ :  ΚΑΝΕΝΑ
 
 
 
 
 
Στην συνεδρίαση παρέστη και ο υπάλληλος του Δήμου μας , Τσολάκης Ελευθέριος για την τήρηση των πρακτικών.
 
 
 
      Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, για  την μείωση του ποσού από το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών  από τέλη και δικαιώματα, λόγω λάθους καταμέτρησης-διαρροής από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, με το αναλογούν Φ.Π.Α. από τον δημότη μας 1) ΚΑΔΗΡ  Χαλήλ   του Κιαζήμ και της Φατμέ ,   κάτοικος Μέγα Πιστού,  είπε ότι βάσει του άρθρου 174 παρ. δ’ του Ν.3463/2006, το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του έχει την δυνατότητα να διαγράψει τα τέλη και δικαιώματα όταν η εγγραφή τους στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε προφανώς κατά τρόπο λανθασμένο, ή έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή-διαρροή,, αφού πρώτα όμως παρθεί απόφαση από την τοπική Κοινότητα ή την δημοτική κοινότητα, η οποία θα εισηγείται την διαγραφή των τελών και εισφορών, από τους δημότες που χρεώθηκαν εκ παραδρομής δύο φορές, ή λάθους καταμέτρησης-διαρροής, βάσει των άρθρων 84 και της παρ. 3, και του άρθρου 83 παρ. 4 του Ν.3852/2010. 
Στην συνέχεια μοιράσθηκε σε όλους τους παρισταμένους συμβούλους αναλυτικός κατάλογος,  για ενημερωθούν λεπτομερώς για τα ποσά που θα διαγραφούν, και ανάλογα να αποφασίσουν.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος,  και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.
Το Τοπικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006, και την παρ. 3 του άρθρου 84 και παρ. 4 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 και τους καταλόγους των οφειλετών, ΟΜΟΦΩΝΑ : 
                                              
 
 Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι
 
Εγκρίνει  την μείωση του ποσού από το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών του από τέλη και δικαιώματα, λόγω λάθους καταμέτρησης-διαρροής από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, με το αναλογούν Φ.Π.Α. από τον παρακάτω  δημότη μας: 1)  από τον κ. ΚΑΔΗΡ  Χαλήλ   του Κιαζήμ και της Φατμέ,  κάτοικο Μέγα Πιστού, μειώνεται το ποσό από το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών του, κατά 362,50€, με το αναλογούν Φ.Π.Α. ( 47,13€), σύνολο 409,63€,  όπως φαίνεται και στην αναλυτική κατάσταση που επισυνάπτουμε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/2017.
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ..                                                      Τα  μέλη
         Γιακούπ Τουργκαϊ                                          Ακολουθούν υπογραφές   
 
                                            Για την ακρίβεια του αποσπάσματος
                                      Ο Πρόεδρος της Τοπ. Κοινότητας Μέγα Πιστού     
          
                                                      ΓΙΑΚΟΥΠ    ΤΟΥΡΓΚΑΪ
 
 
ΤΑ   ΜΕΛΗ
 
1)  Χασάν  Σερχάτ, Μέλος.
 
2) Μουμίν Νιλαϊ,  Μέλος.
 
 
 
 
Σήμερα στις 7 Νοεμβρίου  2017, ο Τσολάκης Ελευθέριος υπάλληλος του Δήμου Ιάσμου, τοιχοκόλλησα στον καθορισμένο χώρο ανακοινώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος Σώστη, τον από 17-10-2017 πίνακα του Προέδρου της Τοπικής  Κοινότητας Ληνού, στον οποίο φαίνονται τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά την συνεδρίαση  στις  1  Νοεμβρίου  2017.
Ο ενεργήσας την τοιχοκόλληση
 
ΤΣΟΛΑΚΗΣ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ