Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ασωμάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Ασώματος     2-4-2018
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                   Αριθ. Πρωτ.  2162
ΑΣΩΜΑΤΩΝ

                                                                                      Τον Γενικό Γραμματέα
                                                                           Προς:  Αποκεντρωμένης  Δ/σης
                                                                                       Τμήμα Δ/κού Οικ./κού
                                                                                       Κομοτηνή
     

 Θ Ε ΜΑ :  Αποστολή της υπ’ αριθ.  3/2018  απόφασης  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ασωμάτων.

    Σας στέλνουμε σε 1 αντίγραφο απόσπασμα της υπ’ αριθ. 3/2018 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Ασωμάτων, που συνεδρίασε στις  28 Μαρτίου 2018.

                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                                                                            ΧΑΣΑΝ     ΕΡΟΛ

ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                                 Ασώματος   2-4-2018  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΣΩΜΑΤΩΝ                                                                             Αριθ.  Πρωτ.  2162  

                         Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

    Του πρακτικού της  3ης/2018  συνεδρίασης  του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ασωμάτων.

             Αριθμός  Απόφασης  3/2018

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η : Προέγκριση ή μη αδείας ίδρυσης , καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τίτλο: ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΗΠΕΔΑ 5χ5 και 8χ8, διακριτικός τίτλος: ( MUDIALITO MINI FOOTBALL CLUB ) από το νομικό πρόσωπο: Π. ΣΕΪΖΑΚΗ – Π. ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ο.Ε, στην επαρχιακή οδό Αγιάσματος-Κομοτηνής- Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής.

Στον Ασώματο και στο Κοινοτικό κατάστημα σήμερα στις  28 Μαρτίου  2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16:οο μ.μ .συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ασωμάτων, μετά από την υπ’ αριθ. 2003/23-3-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε μέλος του Τοπικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 83, 85 του Ν.3852/2010.
    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5).

ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ

1)    ΧΑΣΑΝ  Ερόλ, Πρόεδρος
2)    ΚΑΤΣΑΚΟΓΛΟΥ Αϊχάν,, Αντ/δρος.
3)    ΜΠΑΛΤΖΗ  Σερδάρ, μέλος
4)    ΙΣΜΑΗΛ Σαλή, μέλος
5)    ΜΕΧΜΕΤ Μεμπρουκέ, μέλος.

ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ :  ΚΑΝΕΝΑΣ

    Στην συνεδρίαση παρέστη και ο υπάλληλος του Δήμου μας , Τσολάκης Ελευθέριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την προέγκριση ή μη αδείας ίδρυσης , καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τίτλο: ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΗΠΕΔΑ 5χ5 και 8χ8, διακριτικός τίτλος: ( MUDIALITO MINI FOOTBALL CLUB ) από το νομικό πρόσωπο: Π. ΣΕΪΖΑΚΗ – Π. ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ο.Ε, στην επαρχιακή οδό Αγιάσματος-Κομοτηνής- Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 1α του Ν.3852/2010, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αποφασίζει για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
    Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ’ αριθ. 1799/14-3-2018 αίτηση του νομικού προσώπου: Π. ΣΕΪΖΑΚΗ – Π. ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ο.Ε, με την οποία ζητούν την προέγκριση αδείας ίδρυσης, καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τίτλο: ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΗΠΕΔΑ 5χ5 και 8χ8, διακριτικός τίτλος: ( MUDIALITO MINI FOOTBALL CLUB ) από το νομικό πρόσωπο: Π. ΣΕΪΖΑΚΗ – Π. ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ο.Ε, στην επαρχιακή οδό Αγιάσματος-Κομοτηνής- Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικά.
    Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε ότι υπάρχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την χορήγηση της προέγκρισης, και κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
    
    Το  συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις  της  παρ. 1α  του άρθρου 83,  του Ν.3852/2010 και υπ’ αριθ. 1799/14-3-2018 αίτηση του νομικού προσώπου: Π. ΣΕΪΖΑΚΗ – Π. ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ο.Ε, , ΟΜΟΦΩΝΑ :
                                               
                                                Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι

    
Εγκρίνει  την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης: ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  γήπεδα 5χ5  και 8χ8 , στο νομικό πρόσωπο  Π. ΣΕΪΖΑΚΗ – Π. ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ο.Ε, με διακριτικό τίτλο: MUDIALITO MINI FOOTBALL CLUB, στην επαρχιακή οδό Αγιάσματος-Κομοτηνής- Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής.
Η παρούσα απόφαση δε συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.
Για την χορήγηση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3//2018.        
                      
           Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.                                                     Τα  μέλη
                            Χασάν  Ερόλ                                         Ακολουθούν υπογραφές  
                                       

Για την ακρίβεια του αποσπάσματος                                                                                                                                                                 
                  Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
                            

   ΧΑΣΑΝ    ΕΡΟΛ

 

Σήμερα στις  2 Απριλίου  2018, ο Τσολάκης Ελευθέριος υπάλληλος του Δήμου Ιάσμου, τοιχοκόλλησα στον καθορισμένο χώρο ανακοινώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος Ασωμάτων, τον από 23-3-2018 πίνακα του Προέδρου της Δημοτικής  Κοινότητας Ασωμάτων, στον οποίο φαίνονται τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά την συνεδρίαση στις  28 Μαρτίου 2018.

   Ο ενεργήσας την τοιχοκόλληση

    ΤΣΟΛΑΚΗΣ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ