Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 11/2017

                                                                                              Ίασμος  ,  28/12/2017
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αριθ. πρωτ. 12129
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                                               
Ταχ.Δ/νση: Ίασμος   Τον Γενικό Γραμματέα
Τ.Κ. : 69200   Αποκεντρωμένης Δ/σης
Τηλ. : 2534022591 ή 2531352663 ΠΡΟΣ:   Τμήμα Δ/κό Οικονομικό
FΑΧ: 2534022591                                               Παρασίου 4, 3ος Οροφος Πληροφορίες Τσολάκης Ελ.    Κομοτηνή
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Αποστολή  για  έλεγχο  της υπ’ αριθ. 11/2017 απόφασης  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ιάσμου.
 
 
        Σας στέλνουμε σε ένα (1) αντίγραφο απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης της   Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής της  18 Δεκεμβρίου  2017   που περιέχει την υπ’ αριθ. 11/2017 απόφαση αυτής, μαζί με το αποδεικτικό δημοσίευσής της και παρακαλούμε για τον κατά νόμο έλεγχό της.
 
 
Κοινοποίηση:                                                    Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ    
 
Δημ. Συμβούλιο.
   
                                                                                                  ΚΑΔΗ      ΙΣΜΕΤ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Ίασμος ,  28/12/2017
 
ΔΗΜΟΣ     ΙΑΣΜΟΥ
                                                                                                       Αριθ. Πρωτ  12129
 
                                     Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ   Α
 
 
 
Του πρακτικού της 7ης / 2017 συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 18ης  Δεκεμβρίου 2017.
                                          Αριθμός απόφασης :   11/2017
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η:    Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, περί έγκρισης κόμβου εισόδου–εξόδου, σε ιδιοκτησία ( αγροτεμάχιο ) ιδιώτη, ευρισκόμενη στο αγρόκτημα Ιάσμου.
 
 
 
Στον Ίασμο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 18 Δεκεμβρίου  του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 15:οο μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιάσμου μετά από την αρίθ.11722 από 12-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα   επτά  ( 7 ) μέλη.
 
ΠΑΡΟΝΤΑ    ΜΕΛΗ
1} Ο Πρόεδρος  Καδή Ισμέτ.
2)  Ο Μουμίν Μουμίν, Αντ/δρος .
3)  Ο Μεμεταλή Εργούν, μέλος.
4} Ο Ομέρ Σαμπρή, μέλος.
5)  Ο Σερήφ Γκαλήπ, μέλος.
6)  Ο Χουσεϊν Γκαλήπ, μέλος.
7)  Η  Κουτρα Παναγιώτα, μέλος
 
 
 
  
 
 
ΑΠΟΝΤΑ       ΜΕΛΗ.:   1)  ΚΑΝΕΝΑΣ 
 
 
 
Στην συνεδρίαση  παρέστη  ο υπάλληλος του Δήμου μας, Τσολάκης Ελευθέριος, για την τήρηση των πρακτικών.
 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι, ο κ. Ρίζος Νικόλαος, ζητούσε, με την υπ’ αριθ. 10222/30-10-2017 αίτησή του, να του δοθεί έγκριση κόμβου εισόδου-εξόδου, σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του με αριθμό τεμαχίου 218, ευρισκόμενο στο αγρόκτημα Ιάσμου, όπως αποτυπώνεται στο συνηγμένο διάγραμμα κυκλοφοριακής σύνδεσης  του ιδιώτη Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού κ. Ζαφειρίου  Ν.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10380/ 2-11-2017, σχετική αυτοψία του  Πολιτικού  Μηχανικού του Δήμου μας, κ. Γεραγά Δημητρίου, βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 119 Α/2006, τηρείται η απόσταση των 70μ. για επαρχιακή οδό, η απόσταση δε αυτή είναι ικανοποιητική, βάσει των κανονισμών ορατότητας. 
Είπε επίσης ότι η Δημοτική Κοινότητα Ιάσμου,  με την υπ’ αριθ. 14/2017 απόφασή της γνωμοδότησε ΟΜΟΦΩΝΑ, υπέρ της έγκρισης  κόμβου εισόδου-εξόδου, στην ιδιοκτησία του αιτούντος κ. Νικολάου Ρίζου.
 
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε ότι με την απόφαση μας αυτή καλούμαστε να εισηγηθούμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο,  αρνητικά ή θετικά για την έγκριση κόμβου εισόδου-εξόδου, σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του κ. Νικολάου Ρίζου, με αριθμό τεμαχίου 218, ευρισκόμενο στο αγρόκτημα Ιάσμου, όπως αποτυπώνεται στο συνηγμένο διάγραμμα κυκλοφοριακής σύνδεσης  του ιδιώτη Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού κ. Ζαφειρίου  Ν.
.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθ. 10380/ 2-11-2017, σχετική αυτοψία του  Πολιτικού  Μηχανικού του Δήμου μας, κ. Γεραγά Δημητρίου την υπ’ αριθ. 14/2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιάσμου,   τις διατάξεις   της παρ. 1Α και Β  του άρθρου 73 του Ν.3852/2010,   ( Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ), και το ΦΕΚ 119 Α/2006 ,  ΟΜΟΦΩΝΑ:
                                              
              Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θετικά, δηλαδή  ότι συμφωνεί για  την έγκριση κόμβου εισόδου-εξόδου, σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του κ. Νικολάου Ρίζου, με αριθμό τεμαχίου 218, ευρισκόμενο στο αγρόκτημα Ιάσμου, όπως αποτυπώνεται στο συνηγμένο διάγραμμα κυκλοφοριακής σύνδεσης  του ιδιώτη Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού κ. Ζαφειρίου  Ν.
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 11//2017.        
                  
         Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.                                                 Τα  μέλη
                              Καδή   Ισμέτ                                              Ακολουθούν υπογραφές  
                                        
     Για την ακρίβεια του αποσπάσματος                                                                                                                                                                 
                  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
                                   
 
 ΚΑΔΗ     ΙΣΜΕΤ   
 
 
ΔΗΜΟΣ   ΙΑΣΜΟΥ
 
Σήμερα στις 27 Δεκεμβρίου   2017 ο Τσολάκης Ελευθέριος υπάλληλος του Δήμου Ιάσμου, τοιχοκόλλησα στον καθορισμένο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος τον από 12-12-2017 πίνακα του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στον οποίο φαίνονται τα θέματα που έχουν συζητηθεί και οι αποφάσεις που έχουν παρθεί κατά την συνεδρίαση στις  18 Δεκεμβρίου  2017 .
Το παρόν αποδεικτικό συντάχθηκε και υπογράφεται.
 
Ο  ενεργήσας  την τοιχοκόλληση.
 
ΤΣΟΛΑΚΗΣ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ