ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος    22-9-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 8912
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Τσολάκης Ελ.
Τηλ. 2534022591-2531352613
 
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΓΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου.
 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ιάσμου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής:
      1)  Μεμέτ Οζτζιάν, Αντ/δρος  Οικ. Επ .
2) Μαντρατζή  Χασάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
3) Ιδρίς Ναδήρ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
4) Χισήμ Ιρφάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
5) Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
6) Σαχουλίδης Χαράλαμπος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 
Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στις     27-9-2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ .για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
 
1)  Δέσμευση-ψήφιση πιστώσεων, προϋπολογισμού έτους 2017.
2) Έγκριση 2ου πρακτικού, ( του  επαναληπτικού διαγωνισμού ), για την προμήθεια  υλικών συντήρησης-επισκευής και επέκτασης δικτύων ύδρευσης-άρδευσης, Δήμου Ιάσμου,  προϋπολογισμού 55.000€ με ΦΠΑ.
3) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας, για την εκμίσθωση κοινόχρηστου αγρού 3 στρ.  στην περιοχή του αναδασμού του οικισμού Κοπτερού, με αριθμό 160.
4) Έγκριση όρων δημοπρασίας , για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης 500τ.μ. στον οικισμό Ρίζωμα, και στην θέση ΒΟΣΚΟΧΑΡΑΔΡΑ, για τοποθέτηση κυψελών μελισσών.
5) Έγκριση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση διαθέσιμης δημοτικής έκτασης 2.000τ.μ., στην κτηματική περιοχή Διαλαμπής, για εγκατάσταση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας.
6) Έγκριση όρων  διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης και τρόπος διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΣΤΟΥΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ, προϋπολογισμού 30.000€.
7) Έγκριση όρων  διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης και τρόπος διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΒΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΓΗΠΕΔΑ  5Χ5, προϋπολογισμού 30.000€. 
 
 
 
                                                                             Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 
                                                                                 ΚΑΔΗ  ΙΣΜΕΤ