ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ιασμός        4-11-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  8127
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Τσολάκης Ελ.
Τηλ. 2534350104
 
 
                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΓΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου.
 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ιάσμου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής:
 
1) Αλή Οζάν, Αντ/δρος Οικ. Επιτροπής.
2) Μουεμίν Ερτζάν, μέλος, Οικ. Επιτροπής.
3) Γιαλούτς Οκτάϊ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
4) Αρήφ Μεχμέτ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
5) Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
6) Ιμάμ Τζανέρ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 
Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στις  8-11-2019, ημέρα   Παρασκευή, και ώρα 10:00 π.μ .για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέματα:
 
 
1) Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προμηθειών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Ιάσμου και των Νομικών προσώπων έτους 2019.
 
2) Έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους 2018, του ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι , Ιάσμου.
 
3) Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων, έτους 2018, του ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι Ιάσμου.
 
4) Μείωση ή απαλλαγή Δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ( μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, απόρους, Α.Μ.Ε.Α. μακροχρόνια άνεργους), για το έτος 2020.
 
5) Εξέταση  μίας (1) αίτησης  δημότη μας, ( ΑΜΕΤ ΟΓΛΟΥ Τζαϊντέ συζ.Ιμπράμ, κάτοικος Μίσχου-Μελέτης )  για διαγραφή χρεών, από αυθαίρετα  από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, του Δήμου μας.
 
 
 
                                                                             Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
                                                                             ΜΟΥΜΙΝ   ΟΝΤΕΡ