ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ιασμός      13-8-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  5607
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Τσολάκης Ελ.
Τηλ. 2534022591-2531352613
 
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΓΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου.
 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ιάσμου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής:
 
1) Μεμέτ Οζτζιάν, Αντ/δρος, Οικ. Επιτροπής.
2) Μαντρατζή  Χασάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
3) Ιδρίς Ναδήρ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
4) Μεματαλη Εργούν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
5) Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
6) Σαχουλίδης Χαράλαμπος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 
 
Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στις  20-08-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ .για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέματα:
 
1) Έγκριση όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: Προμήθεια υλικών εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Ιάσμου , προϋπολογισμού 32.258€ πλέον Φ.Π.Α.
 
2) Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για την προμήθεια υγρών καυσίμων, έτους 2019.
 
3) Έγκριση όρων δημοπράτησης τευχών διακήρυξης για την προμήθεια,  με τίτλο: 
 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΙΑΣΜΟΥ, προϋπολογισμού 289.465,60€,με Φ.Π.Α
 
4) Έγκριση 1ου  πρακτικού επιτροπής  διαγωνισμών  για το έργο: ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ  ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΙΑΣΜΟΥ  ΚΑΙ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ, ( ΚΑΕ 2018ΕΠ03100018 της  ΣΑΕΠ-031 ΠΑΜΘ),  βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, συνολικού προϋπολογισμού 96.774,19 €,  (  πλέον  Φ.Π.Α.24% ) 
 
 
                                                                             Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 
                                                                                 ΚΑΔΗ  ΙΣΜΕΤ