ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ιασμός      12-7-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  4805
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Τσολάκης Ελ.
Τηλ. 2534022591-2531352613
 
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΓΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου.
 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ιάσμου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής:
 
1) Μεμέτ Οζτζιάν, Αντ/δρος, Οικ. Επιτροπής.
2) Μαντρατζή  Χασάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
3) Ιδρίς Ναδήρ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
4) Μεματαλη Εργούν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
5) Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
6) Σαχουλίδης Χαράλαμπος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 
 
Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στις  16-07-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ .για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέματα:
 
1) Έγκριση 6ης   τροποποίησης  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, και
     εισήγηση προς το Δ.Σ. για την έγκρισή της. 
 
2) Έγκριση όρων δημοπράτησης τευχών διακήρυξης για την προμήθεια του 
    υποέργου,  με τίτλο:  ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ
    ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΩΝ  
    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΙΑΣΜΟΥ. Α/Α 1 πράξης 
    5001574,Προϋπολογισμού 1.209.415,09€ πλέον Φ.Π.Α.
 
3) Έγκριση όρων δημοπράτησης τευχών διακήρυξης για την προμήθεια,  με τίτλο: 
    ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  
    ΤΗΝ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΙΑΣΜΟΥ, 
     προϋπολογισμού 289.465,60€,με Φ.Π.Α
 
 
                                                                             Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 
                                                                                 ΚΑΔΗ  ΙΣΜΕΤ