ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος       30-11-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  6926
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Τσολάκης Ελ.
Τηλ. 2534022591-2531352613
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΓΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου.
 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ιάσμου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής:
1) Μεμέτ Οζτζιάν, Αντ/δρος, Οικ. Επιτροπής.
2) Μαντρατζή  Χασάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
3) Ιδρίς  Ναδήρ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
4) Μεμεταλή  Εργούν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
5) Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
6) Σαχουλίδης Χαράλαμπος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 
Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στις  7-12-2018, ημέρα  Παρασκευη και ώρα 09:00 π.μ .για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
 
1) Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμών, του συνοπτικού διαγωνισμού, της προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  Δ.Ε. ΣΩΣΤΗ, 
για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 
                                                                                    Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 
                                                                                        ΚΑΔΗ  ΙΣΜΕΤ