ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος       5-10-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  5479
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Τσολάκης Ελ.
Τηλ. 2534022591-2531352613
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΓΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου.
 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ιάσμου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής:
1) Μεμέτ Οζτζιάν, Αντ/δρος, Οικ. Επιτροπής.
2) Μαντρατζή  Χασάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
3) Ιδρίς  Ναδήρ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
4) Μεμεταλή  Εργούν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
5) Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
6) Σαχουλίδης Χαράλαμπος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 
Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στις  11-10-2018, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ .για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
 
1) Έγκριση 4ου πρακτικού, ( οριστικού αναδόχου ),   του ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED» προϋπολογισμού 1.076.072€
 
2) Έγκριση  μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης,   για την προμήθεια υλικών   εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Σώστη, βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, συνολικού προϋπολογισμού 39.965,20€, με τον Φ.Π.Α.
 
3) Επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ.
 
                                                                                    Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 
                                                                                     ΚΑΔΗ  ΙΣΜΕΤ