ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος   18-4-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ. 2957
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΓΙΑ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   ΖΩΗΣ
 
Προς τα μέλη  της Επιτροπής Ποιότητας ζωής Δήμου Ιάσμου.
 
Ο Δήμαρχος του Δήμου Ιάσμου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας ζωής, καλεί τα μέλη της Επιτροπής:
 
1)  Μουμίν Μουμίν, Αντ/δρος.
2)  Ομέρ Σαμπρή, μέλος.
3)  Χουσεϊν Γκαλήπ, μέλος.
4)  Σερήφ Γκαλήπ , μέλος.
5)  Μεμεταλή Εργούν, μέλος.
6)  Κούτρα Παναγιώτα, μέλος.
 
Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα  Ιάσμου στις 23  Απριλίου 2019
ημέρα Τρίτη, και ώρα  15:οο μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέματα.
 
1) Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης  εισόδου – εξόδου επί της αγροτικής  οδού, στο αγρόκτημα Παλλαδίου, αριθμός αγροτεμαχίου 118 αναδασμού Παλλαδίου, του , για την υπό ανέγερση εγκαταστάσεις ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΡΟΥ ΑΠΟ ΣΤΕΜΦΥΛΑ της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
 
 
                                                                                    Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
 
 
                                                                                          ΚΑΔΗ    ΙΣΜΕΤ