ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                                     Ίασμος , 8-11-2019
ΙΑΣΜΟΣ 69200                                                          Αριθ.πρωτ: 8286
Ταχ. Δ/νση :ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 4  
 
 
                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
           (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από άγονο διαγωνισμό) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   ΚΑΙ  ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ       ΕΤΟΥΣ 2019.
 
Ο Δήμαρχος  Ιάσμου
 
Σύμφωνα με:
- Το άρθρο 32 παρ. 1 & 2  του Ν.4412/2016 Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
 
- Την υπ΄αριθμ. 81/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 
Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμμετάσχει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης και απευθείας ανάθεσης μετά από  άγονο διαγωνισμό να καταθέσει σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Τετάρτη  13-11-2019 στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου για την προμήθεια αντ/κών και εργασίες επισκευής συντήρησης οχημάτων και μηχ/των του Δήμου και κριτήρια κατακύρωσης:
 
α) τη χαμηλότερη προσφορά της ωριαίας απασχόλησης, για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στη μελέτη 
 
β) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε Ευρώ επί επίσημου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών για τα οχήματα – μηχανήματα που προβλέπονται στην μελέτη.
 
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 52.953,88 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Η αναφερόμενη διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.iasmos..gr 
 
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ 2534350103 και 2534350107).
 
 
                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
                                                                                    ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ
 
Συνημμένα αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ67.02 KB