ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                              ΄Ιασμος 09– 09 – 2019
ΙΑΣΜΟΣ 69200                                                     Αριθ.Πρωτ: 6246
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                Προς 1. Δημότες Δήμου Ιάσμου
Πληρ:Μ.Καρούνη                                                      2. Φορείς, Συλλόγους και         
Τηλ.:  2534350105                                            οργανώσεις του Δήμου Ιάσμου
FAΧ: 2534350109 
                          
                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Προσκαλούνται όλοι οι φορείς, σύλλογοι και οργανώσεις του Δήμου  Ιάσμου να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης έως και την Πέμπτη10.10.2019 (Δημοτικό Κατάστημα).
Επίσης, προσκαλούνται όλοι οι δημότες του Δήμου Ιάσμου για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο, των δημοτών που ενδιαφέρονται να είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης έως και την Πέμπτη 10.10.2019 ( Γραφείο Δημάρχου).
Τα παραπάνω ακολουθούν τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18.
     
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ