ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ   4 Μαρτίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 1669 -   
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                            (όπως πίνακας αποδεκτών)
 
             Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
 
  Σας  προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου στις  8 Μαρτίου  2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  17.00 για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 
1. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο << Αποκατάσταση φθορών δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Ιάσμου >> με προϋπολογισμό 20.000,00 ΕΥΡΩ και έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.
2. Έγκριση Μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΑΞΑΔΕΣ & ΔΥΜΗ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 144.996,30€
3. Συζήτηση επί αιτήσεως << ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ Α΄ ΙΚΕ>> με έδρα το Παλλάδιο – Ροδόπης  για μακροχρόνια μίσθωση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση μονάδας παραγωγής βιοαερίου και ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου ισχύος 1 MW.
4. ΄Εγκριση όρων δανειστικού συμβολαίου για το έργο: «Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό οδοφωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED»
5. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
6. Εγκριση των πράξεων Σχολικών Εφορειών Μ/κών Σχολείων του Δήμου που  εγκρίνουν τον απολογισμό οικονομικού έτους 2018.
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 
 
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ