ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος   6-2-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ. 1003
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
 
 
 
 
                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΓΙΑ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   ΖΩΗΣ
 
 
 
Προς τα μέλη  της Επιτροπής Ποιότητας ζωής Δήμου Ιάσμου.
 
Ο Δήμαρχος του Δήμου Ιάσμου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας ζωής, καλεί τα μέλη της Επιτροπής:
 
1)  Μουμίν Μουμίν, Αντ/δρος.
2)  Ομέρ Σαμπρή, μέλος.
3)  Χουσεϊν Γκαλήπ, μέλος.
4)  Σερήφ Γκαλήπ , μέλος.
5)  Μεμεταλή Εργούν, μέλος.
6)  Κούτρα Παναγιώτα, μέλος.
 
Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα  Ιάσμου στις 12  Φεβρουαρίου 2019
ημέρα Τρίτη, και ώρα  15:οο μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέματα.
 
1) Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης νέου κανονισμούς λειτουργίας λαϊκών αγορών , Δήμου Ιάσμου, εναρμονισμένος με τον Ν.4497/2017. 
 
 
 
                                                                                    Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
 
 
 
                                                                                          ΚΑΔΗ    ΙΣΜΕΤ