ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος      13-6-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  3323
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Τσολάκης Ελ.
Τηλ. 2534022591-2531352613
 
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΓΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου.
 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ιάσμου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής:
1) Μεμέτ Οζτζιάν, Αντ/δρος, Οικ. Επιτροπής.
2) Μαντρατζή  Χασάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
3) Ιδρίς  Ναδήρ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
4) Χισήμ Ιρφάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
5) Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
6) Σαχουλίδης Χαράλαμπος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 
Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στις   19-6-2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ .για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
     
 
1) Δέσμευση-ψήφιση πιστώσεων, προϋπολογισμού έτους 2018. (5η )
 
2) Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμών, του συνοπτικού διαγωνισμού, για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΒΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΓΗΠΕΔΑ 5Χ5, προϋπολογισμού 30.000€.
 
3) Έγκριση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση διαθέσιμης δημοτικής έκτασης 1.279,86τ.μ., στην κτηματική περιοχή οικισμού Κοπτερού, για πρόχειρη κτηνοτροφική εγκατάσταση.
 
4) Έγκριση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση διαθέσιμης δημοτικής έκτασης 3.772,01τ.μ., στην κτηματική περιοχή Σάλπης, για την έκδοση αδείας διατήρησης της κτηνοτροφικής μονάδας.
 
5) Έγκριση 4ης τροποποίησης  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, και εισήγηση προς το Δ.Σ. για την έγκρισή της. 
 
6) Έγκριση όρων διαγωνισμού για την επανεκμίσθωση 82,5 στρ. διαθέσιμης καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης στον οικισμό Παλλάδιο.   
 
7) Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης, για το έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΙΑΣΜΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού 59.713,75€ μ το Φ.Π.Α.
 
8) Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμών, του συνοπτικού διαγωνισμού, για το έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  - ΑΡΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΙΑΣΜΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού 55.997,67€,
 
 
 
 
                                                                             Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 
                                                                              ΚΑΔΗ  ΙΣΜΕΤ