ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος     22/12/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 12067
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Τσολάκης Ελ.
Τηλ. 2534022591-2531352613
 
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΓΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου.
 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ιάσμου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής:
      1)  Μεμέτ Οζτζιάν, Αντ/δρος  Οικ. Επ .
2) Μαντρατζή  Χασάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
3) Ιδρίς Ναδήρ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
4) Χισήμ Ιρφάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
5) Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
6) Σαχουλίδης Χαράλαμπος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 
Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στις  29-12-2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ .για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
 
1)  Δέσμευση-ψήφιση πιστώσεων, προϋπολογισμού έτους 2017.
 
2) Ανατροπές προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2017, οι οποίες είτε εκτελέστηκαν μερικώς, είτε καθόλου. 
 
3) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο μας, στο τριμελές πλημμελειοδικείο, για ψευδή βεβαίωση, του τέως Αντ/ρχου του Δήμου μας, κ. Ιδρίς Ναδήρ, καθώς επίσης και έγκριση απόφασης Δημάρχου, για το ίδιο θέμα. 
 
4) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας, για την επανεκμίσθωση δημοτικής έκτασης 284,10 στρ. στον οικισμό Παλλάδιο, με δημοπρασία.
 
6) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο μας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής, κατά την εκδίκαση , προσφυγής-αγωγής  μονίμων υπαλλήλων του Δήμου μας, 
 
7) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο μας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής, κατά την εκδίκαση , προσφυγής-αγωγής   υπαλλήλων του Δήμου μας, με σύμβαση αορίστου χρόνου.
 
 
 
 
8) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για  εκπροσώπηση-παράσταση-υπόμνημα, στο  πειθαρχικό Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αν. Μακεδονίας Θράκης, για τον Αντ/ρχο του Δήμου μας κ. Χισήμ Ιρφάν, καθώς επίσης και έγκριση απόφασης Δημάρχου, για το ίδιο θέμα. 
 
9) Έγκριση 1ου πρακτικού, της επιτροπής διαγωνισμών, για το   έργο: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 €, με τον Φ.Π.Α.
 
 
 
 
 
 
                                                                             Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 
                                                                                 ΚΑΔΗ  ΙΣΜΕΤ