ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος    6-11-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 10452
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Τσολάκης Ελ.
Τηλ. 2534022591-2531352613
 
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΓΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου.
 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ιάσμου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής:
      1)  Μεμέτ Οζτζιάν, Αντ/δρος  Οικ. Επ .
2) Μαντρατζή  Χασάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
3) Ιδρίς Ναδήρ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
4) Χισήμ Ιρφάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
5) Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
6) Σαχουλίδης Χαράλαμπος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 
Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στις  10-11-2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ .για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
 
1)  Δέσμευση-ψήφιση πιστώσεων, προϋπολογισμού έτους 2017.
 
2) Έγκριση   2ου  πρακτικού επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: 
    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
    ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ, προϋπολογισμού 518.000€ με το Φ.Π.Α. 
 
3) Έγκριση 2ου  πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη 
      αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ  
      ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  Δ.Ε.  ΣΩΣΤΟΥ, 
      προϋπολογισμού 55.924,32€.
 
4) Έγκριση 3ου πρακτικού, του συνοπτικού διαγωνισμού, της προμήθειας με 
      τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ
      ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΡΔΕΥΣΗΣ  Δ. ΙΑΣΜΟΥ, 
      προϋπολογισμού 50.000,65€. 
 
5) Σύνταξη έκθεσης για το Γ ΄  τριμήνου του έτους 2017, για την εκτέλεση του
      προϋπολογισμού, εσόδων και εξόδων και ισολογισμού,  του Δήμου Ιάσμου, 
      και υποβολή του στο Δ.Σ. για έγκρισή του. 
 
6) Επαναληπτική εισηγητική έκθεση σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού 
      έτους 2017.
 
             
 
 
7) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την εκμίσθωση κοινόχρηστης  δημοτικής έκτασης 500τ.μ. στον οικισμό Ρίζωμα, και στην θέση ΒΟΣΚΟΧΑΡΑΔΡΑ, για τοποθέτηση κυψελών μελισσών.
 
8) Έγκριση όρων για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 10 στρ. στον οικισμό 
            Παλλάδιο, με δημοπρασία.
      
       9) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας,  για την εκμίσθωση διαθέσιμης  δημοτικής 
             έκτασης 2.000τ.μ. στην κτηματική περιοχή Διαλαμπής, για εγκατάσταση και 
             έκδοση αδείας λειτουργίας κτηνοτροφικής μονάδας.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ