ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 4 Απριλίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 2635 –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                           (όπως πίνακας αποδεκτών)
 
             Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
 
  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 σας  προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου την 8 ην Απριλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα   15.00 για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 
 
1. ΄Εγκριση της αριθ. 9/2015 απόφασης Δ.Σ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ περί κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2016 >>
2. Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης του ετήσιου προγράμματος δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιάσμου, με την οποία  τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2016.
3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
4. Υποβολή έκθεσης 4ου τριμήνου του έτους 2015, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και ισολογισμού Δήμου Ιάσμου.
5. Λήψη απόφασης  για την υποβολή πρότασης ένταξης της πράξης <<ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ>> στο Ε.Π <<ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  2014-2020>> στον άξονα προτεραιότητας 2 ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο  <<ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ>> - Δράση 6Β.11.1 που εκδόθηκε στις 9-2-2016 με Α.Π. 539 (κωδικός πρόσκλησης ΑΜΘ15) πρόσκληση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
6. Έγκριση της με αρ. 12/2016 μελέτης <<ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ>> προϋπολογισμού 518.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%). 
7. Διαγραφή Επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών κατόπιν αιτήσεών τους .
8. ΄Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικισμό Ιάσμου. 
9. ΄Εγκριση ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ. 
10. Συγκρότηση των κάτωθι πέντε (5) επιτροπών, βάσει του άρθρου 199 παρ.1 στοιχείο 14  του Ν.4281/2014: 1) Τριμελή επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών δημόσιων έργων, προϋπολογισμού έως το ανώτατο όριο της Β’ τάξης του ΜΕΕΠ, όπως ορίζει το άρθρο 21 του Π.Δ.609/85. 2)  Τριμελή επιτροπή διενέργειας αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών, παρ. 1-3 και 5 άρθρο 46 αριθ. 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών ΕΚΠΟΤΑ , έτους 2015, 3) Τριμελή επιτροπή γνωμοδότησης  με απευθείας ανάθεση προμηθειών,  παρ. 1-3 και 5 άρθρο 46 αριθ. 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2015. 4) Τριμελή επιτροπή παραλαβής υλικών και προμηθειών παγίων, παρ. 1-3 και 5 άρθρο 46 αριθ. 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών ΕΚΠΟΤΑ, έτους 2016, 5) Τριμελή επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών ( εργασιών ) Π.Δ.28/80.
11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων ή εκτέλεσης εργασιών μικρών έργων.
12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.
13. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης  διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών (εργασιών) σύμφωνα με το Π.Δ 28/1980 
14. Εγκριση απόφασης Δ.Σ του ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΣΜΟΥ περί << τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016>>.
15. ΄Εγκριση 1ων ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ έργων του Δήμου.
16. Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου <<Βελτιώσεις αγροτικών δρόμων Δήμου Ιάσμου .
17. Εγκρίνονται πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
18. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής για χρήση του έργου <<ανάπλαση τριών πλατειών Δήμου Ιάσμου – πλατεία Ιάσμου >>
19. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής – προσωρινής παραλαβής έργων του Δήμου. 
20. Συζήτηση επί αιτήσεως ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης έργου << ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ>>.
21. Συζήτηση επί αιτήσεως ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία <<Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε>> με τον διακριτικό τίτλο <<actionplay>> για χορήγηση  χρόνου παράτασης για την <<Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού Πλατειών του Δήμου Ιάσμου >>
22. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων ( Α΄ κατανομή 2016).
23. ΄Εγκριση απόφασης Δ.Σ Νομικού Προσώπου  της ενιαίας σχολικής επιτροπής Δημοσίων Σχολείων Α/θμιας εκπαίδευσης περί έγκρισης οικονομικής διαχείρισης  και απολογισμού  οικονομικού έτους 2015. 
24. ΄Εγκριση απόφασης Δ.Σ Νομικού Προσώπου  της ενιαίας σχολικής επιτροπής Δημοσίων Σχολείων Β/θμιας εκπαίδευσης περί έγκρισης οικονομικής διαχείρισης  και απολογισμού  οικονομικού έτους 2015. 
25. `Εγκριση των πράξεων Σχολικών Εφορειών Μ/κών Σχολείων του Δήμου που εγκρίνουν τον απολογισμό οικονομικού έτους 2015.
26. Ψήφισμα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσα και Παιδείας. 
27. Συζήτηση επί αιτήσεως ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τριανταφυλλιά του Δημητρίου  κατοίκου Σάλπης για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου. 
28. Συζήτηση επί αιτήσεως ΚΟΚΟ ΝΟΥΡΙΤΙΝ κατοίκου Σάλπης για  συγκατάθεση του Δήμου για υπαγωγή στο Νόμο 4178/2013.
29. Συζήτηση επί αιτήσεων δημοτών. 
30. Ετήσια Συντήρηση για το Λογισμικό του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας).
31. ΄Εγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιάσμου και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε με τίτλο <<λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας  Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ιάσμου. 
32. ΄Εγκριση κανονισμού άρδευσης του Δήμου Ιάσμου.
33. Χρηματοδότηση συμμετοχής  1ου ΓΕΛ Κομοτηνής για συμμετοχή στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής.
34. Διοργάνωση εκδηλώσεων για τις επετείους 25ης Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου 2016.
35. Λύση και εκκαθάριση της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας ΚΟΜΨΑΤΟΣ ΑΜΕΔΙ
36. Αποχώρηση της Δημοτικής Επιχείρησης από την Ανώνυμη Εταιρεία ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΙΑΣΜΟΥ Α.Ε.», με την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει, ήτοι 1.030 μετοχές»
 
 
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
 
 
 
                                ΑΡΑΠ ΣΕΔΑΤ