Προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής και επέκτασης δικτύων ύδρευσης

     Προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών) για την ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής και επέκτασης δικτύων ύδρευσης-άρδευσης Δήμου Ιάσμου» εκτιμώμενης αξίας 44.355,36 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 10.645,29€).
    Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όσοι  ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα, σχετικό με την προκηρυχθείσα προμήθεια.
    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07/08/2017 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της  Αρμόδιας Επιτροπής  στο Δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, και στα τηλέφωνα 2534350103, 2534350112.
     Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου Ιάσμου www.iasmos.gr.
 
Ο Δήμαρχος
 
 
 
Ισμέτ Καδή
 
Συνημμένα αρχεία: