ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ιάσμου:
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική
της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το με αριθ. πρωτ. 6485 /13-11-2018 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Ιάσμου (ΑΔΑΜ:
18REQ0039989862018-11-13)
3. Την με αριθ. Α-495/02-11-2018 (αριθ. Πρωτ: 6295/02-11-2018, ΑΔΑ: ΩΙΨΞΩΡΧ-ΡΤΙ) απόφαση
Δημάρχου ανάληψης υποχρέωσης, έγκρισης της δαπάνης και δέσμευσης-διάθεσης της απαιτούμενης
πίστωσης.
4. Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος , (ΑΔΑΜ 18REQ0039991022018-11-13).
5. Την αριθ. 87/2018 (ΑΔΑ: 9ΨΞΘΩΡΧ-ΤΓΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
αποφασίστηκε η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας, εγκρίθηκε η
αριθ. 26/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ιάσμου και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
Διακηρύσσει:
Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής , για την προμήθεια
υλικών εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Ιάσμου ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.859,65€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να
υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας.