Προμήθεια υλικών εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Ιάσμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ίασμος ,  16 / 12 / 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                 Αρ.Πρωτ:  10701
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
                                                   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ  
   Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Ιάσμου», ενδεικτικού προϋπολογισμού  57.894,83 € ευρώ με  Φ.Π.Α.
    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 - 12 - 2016 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:30  (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής  στο δημοτικό κατάστημα Ιάσμου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.).
   Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, είναι το 2% επί της  προϋπολογισθείσης  δαπάνης χωρίς τον ΦΠΑ , δηλαδή ποσό 934 ευρώ.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει βάσει του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.
    Πληροφορίες,  αντίγραφο των τευχών και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς, μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου καθημερινά  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Μπαλγκουρανίδης Χρήστος τηλ. 25343 50103, 50112).
                                                                                           
Ο Δήμαρχος 
 
Καδή Ισμέτ