ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
Ο Δήμαρχος  Ιάσμου
     
      Προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μηνιαία κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης όπως αυτή διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το Νομό Ροδόπης, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ », ενδεικτικού προϋπολογισμού 223.546,38€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω είδη:
     Για τον Δήμο Ιάσμου: Πετρέλαιο κίνησης      104.000 Lt  αξίας 132.441,92€
                                       Αμόλυβδη βενζίνη       14.977 Lt   αξίας   23.140,06€
                                       Πετρέλαιο θέρμανσης  20.000 Lt   αξίας   19.418,40€
     Για τη Σχολική Επιτροπή Δημοσίων Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιάσμου:
                                       Πετρέλαιο θέρμανσης  30.000 Lt  αξίας    29.127,60€
     Για τη Σχολική Επιτροπή Δημοσίων Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιάσμου:
                                       Πετρέλαιο θέρμανσης  20.000 Lt  αξίας    19.418,40€
     Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του συστήματος.
    Η ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 25/07/2017 και η ημερομηνία έναρξης των προσφορών η 25/07/2017 και ώρα 11:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/08/2017 και ώρα 15:00μ.μ.Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
      Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.
    Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για όλα τα είδη, για τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα.
      Η δαπάνη δημοσίευσης και λοιπά έξοδα της δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο.
   Στην Δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με εμπορία και διάθεση καυσίμων και μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ιάσμου και στο τηλέφωνο: 2534350103.
      Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.iasmos.gr .
          
Ο Δήμαρχος 
 
 
Καδή Ισμέτ
 
Συνημμένα αρχεία: