ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ίασμος, 25/05/2017
Αριθ. Πρωτ.: 4440
 
Ταχ.Δ/νση  : Εθνικής Αμύνης 4, Ίασμος
Ταχ.Κωδ.  :   69 200
Πληροφορίες: Χρ. Μπαλγκουρανίδης
Τηλ : 25343 – 50103
Fax : 25343 – 50109
e-mail: balgkouranidis@iasmos.gr
  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
« Προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής και επέκτασης δικτύων ύδρευσης-άρδευσης Δήμου Ιάσμου»
Ο Δήμαρχος Ιάσμου
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών) για την ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής και επέκτασης δικτύων ύδρευσης-άρδευσης Δήμου Ιάσμου» εκτιμώμενης αξίας 44.355,36 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 10.645,29€).
1) Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ιάσμου, Οδός: Εθνικής Αμύνης 4, Ταχ. Κώδ.: 69200, Τηλ.: 2534350103, Fax: 2534350109, E-mail: balgkouranidis@iasmos.gr, Ιστοσελίδα: www.iasmos.gr 
2) Κωδικός CPV: [44115210-4] – Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων,
CPV: [ 44161200-8] – Σωλήνες ύδρευσης
3)  Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της προμήθειας: GR113
4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.iasmos.gr
5) Περιγραφή της Δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής επέκτασης δικτύων ύδρευσης-άρδευσης Δήμου Ιάσμου. Η κατακύρωση θα γίνει αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών βάσει της 7/2017 μελέτης.
6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα, σχετικό με την προκηρυχθείσα προμήθεια, ώστε να παρέχουν τις
εγγυήσεις για την ακριβή εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, διαφορετικά αποκλείονται.
7) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του Διαγωνισμού. Οι προσφορές δύναται να αποσταλούν με ευθύνη του προσφέροντος με ευθύνη του προσφέροντος και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα, στη διεύθυνση του Δημαρχειακού καταστήματος. Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για το σύνολο της προμήθειας.
8) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07/06/2017 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της  Αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.
9) Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
10) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 25-6662.001, του προϋπολογισμού του έτους 2017 του Δήμου Ιάσμου.
11) Εγγυήσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
12) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου Ιάσμου www.iasmos.gr.
 
 
Ο Δήμαρχος

Ισμέτ Καδή

 

Συνημμένα αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ722.96 KB
PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ214.79 KB
PDF icon ΜΕΛΕΤΗ661.67 KB
Microsoft Office document icon ΤΕΥΔ220 KB
PDF icon ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΥΔ223.54 KB