ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από  οικονομική  άποψη  προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιιιής για την προμήθεια
υδατοδεξαμενών ενδεικτικού προϋπολογισμού 31.497,24€ συιιπεριλαιιβανοιιένου του ΦΠΑ 24%.
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ, ΙΑΣΜΟΣ 69200 Εθνικής Αμύνης 4, τηλ. 25343 50112, φαξ:
25343 50109