ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο,
“προμήθεια υλικών εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Σώστου”, προϋπολογισμού 39.965,20€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ, ΊΑΣΜΟΣ 69200, Εθνικής Αμύνης 4, τηλ. +30 25343 50103, φαξ:
+30 25343 50109, email: balgkouranidis@iasmos.gr , politis@iasmos.gr αρμόδιος υπάλληλος κ.
Μπαλγκουρανίδης Χρήστος, ιστοσελίδα: www.iasmos.gr , κωδικός NUTS: EL 513
Κωδικοί CPV:
CPV [ 31100000-7] «Ηλεκτροκινητήρες», CPV [ 31211100-9] «Ηλεκτρικοί πίνακες», CPV [ 32344210-1]
«Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας», CPV [ 43134100-2] «Αντλίες», CPV [ 44165200-6] «Κατακόρυφοι
σωλήνες γεωτρήσεων».
Διαδικασία διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Περιγραφή /αντικείμενο διαγωνισμού: Προμήθεια υλικών εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων ύδρευσης
Δ.Ε. ΣΩΣΤΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ:
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 39.965,20€
Δημοσίευση- πρόσβαση στα έγγραφα::
Η διακήρυξη με τα παραρτήματα θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και η προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης),
στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα τα έξοδα της
οποίας βαρύνουν τον ανάδοχο (όπως και οι τυχόν επαναλήψεις).
Τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη, ΤΕΥΔ, Έντυπα οικονομικής προσφοράς κ.α.) είναι διαθέσιμα
για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση
(URL): (www.iasmos.gr )
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης , να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου (Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου, Εθνικής Αμύνης 4, Τ.Κ. 69200) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 παρ. 1, δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε
διαδικασίες συνοπτικού διαγωνισμού.
Βασικοί όροι χρηματοδότησης:
Η εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 39.965,20 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018, Κ.Α.
25.7135.014 με σχετική πίστωση ποσού 40.000,00€, (Η με αριθ. Α-476/9-10-2018, ΑΔΑ: 6ΙΔΚΩΡΧ-ΡΩΔ)
απόφαση Δημάρχου ανάληψης υποχρέωσης, έγκρισης της δαπάνης και δέσμευσης-διάθεσης της
απαιτούμενης πίστωσης.
Χρόνος παράδοσης της προμήθειας:
Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης
Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που η δραστηριότητά τους είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας και είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
Ενστάσεις:
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής άλλου προσφέροντος και κατά της
διενέργειας του διαγωνισμού ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 ως εξής:
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία προσφορών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (προ ΦΠΑ).
Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση
γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Χρόνος ισχύος των προσφορών:
εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
Παραλαβή προσφορών
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού (άρθρο 221 του Ν.4412/2016),. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο χώρο του Δημαρχιακού
Καταστήματος Ιάσμου ( Εθνικής Αμύνης 4 ΤΚ 69200, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ