ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια υλικών επισκευής συντήρησης και επέκτασης δικτύων ύδρευσης – άρδευσης Δήμου Ιάσμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.997,67€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ, ΊΑΣΜΟΣ 69200 Εθνικής Αμύνης 4, τηλ. +30 25343 50103, φαξ: +30 25343 50109, email: balgkouranidis@iasmos.gr , politis@iasmos.gr  αρμόδιος υπάλληλος κ. Μπαλγκουρανίδης Χρήστος, ιστοσελίδα: www.iasmos.gr , κωδικός NUTS: EL 513
Κωδικοί CPV:
CPV   [44115210-4] «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων», CPV  [44161200-8 «Σωλήνες ύδρευσης»
Διαδικασία διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
....
 
 
Συνημμένα αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ _ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ156.89 KB
PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ634.85 KB
PDF icon ΤΕΥΔ954.86 KB
Microsoft Office document icon ΤΕΥΔ171 KB