Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                       ΄Ιασμος 04 – 05  – 2018
ΙΑΣΜΟΣ 69200                                           Αριθ.πρωτ: 2683
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ: Καρούνη Μαρίνα                                              
Τηλ.:  2534350105
FAΧ: 2534350109 
 
Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 281 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ114/2006/Α΄),
 3.Τις διατάξεις των άρθρων 165 έως 167 του Ν.3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 42 - 45 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/2013/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 60 παρ.7 του Ν.4370/2016 (ΦΕΚ 37/2016/Α΄), 
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιβ) του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28), 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/26-3-2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74), 
7. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Ιάσμου (ΦΕΚ 3021/30.12.2011 τ΄ Β΄) , στο οποίο σύμφωνα με το άρθρο 17 προβλέπεται κενή οργανική θέση δικηγόρου  με έμμισθη εντολή, 
8.Την υπ’ αριθ. 94/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιάσμου,
 9. Το αριθμ. 750/09.01.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο ανακοινώθηκε η έγκριση πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου   με έμμισθη εντολή στο Δήμο Ιάσμου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./ 185/32040/19.12.2017 Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1), 
11.Την υπ’ αριθ. ΔΥ/18.01.2018 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, περί ύπαρξης σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018  , για τη δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του δικηγόρου,   
12. Τις αυξημένες ανάγκες για νομική υποστήριξη των αιρετών οργάνων, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου καθώς και την υποστήριξη των υποθέσεων του Δήμου στα  δικαστήρια   με κάλυψη της προβλεπόμενης οργανικής θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή.
 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
 
Συνημμένα αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ149.13 KB