ΠΕΡΙΛΗΨΗ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Ίασμος, 5.10.2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                          Αριθμ. Πρωτ: 5482                                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 
Δ/νση Διοικητικών-                                             
Οικονομικών Υπηρεσιών                                   
Εθνικής Αμύνης 4
69200 ΄Ιασμος 
Τηλ: 2534350105
Fax: 2534350119                                   
                             
ΠΕΡΙΛΗΨΗ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ-ΕΚΤ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ: ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 
Για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιάσμου»
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Ανακοινώνει
 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης  «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιάσμου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» στο Δήμο Ιάσμου, που εδρεύει στον Ίασμο Ν. Ροδόπης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
 
Για την στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιάσμου» Ίασμος ΠΕ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
 
αi) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης  ή  Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
 
ή
αii) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης με Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας  ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος Κοινωνικού λειτουργού.
                                                                                                                                                   
Οι υποψήφιοι της ανωτέρω  ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
 Για τη θέση με κωδικό 100, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Ροδόπης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την  αριθ.πρωτ: 5375 /02-10-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2018  με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις  συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων’’» (έκδοσης 26-05-2017) και την αίτηση ΣΟΧ. 5,  στην ιστοσελίδα  του Δήμου Ιάσμου (www.iasmos.gr) ,  στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ιάσμου και  στην ιστοσελίδα  του ΑΣΕΠ (www.asep.gr
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες  και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας, δηλαδή από 9/10/2018 έως 18/10/2018.
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ
 
Συνημμένα αρχεία: