Περίληψη προκήρυξης θέσης δικηγόρου

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                       ΄Ιασμος 04 – 05  – 2018
ΙΑΣΜΟΣ 69200                                           Αριθ.πρωτ: 2683α
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ: Καρούνη Μαρίνα                                              
Τηλ.:  2534350105
FAΧ: 2534350109 
 
     Περίληψη προκήρυξης θέσης δικηγόρου
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
 
Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου Παρ΄ Εφέταις ,  στο Δήμο Ιάσμου, ο οποίος να έχει εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σχέση έμμισθης εντολής. 
Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει κάθε φορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 165,166 και 167 του Ν.3584/2007.
Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση , κατηγορίας ειδικής θέσης του Δήμου Ιάσμου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
Το αντικείμενο της απασχόλησης του θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου, η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων των  Υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου και των ΝΠΔΔ του Δήμου και η  υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Ιάσμου και των ΝΠΔΔ του Δήμου, με νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός  των Δικαστηρίων ή άλλων Διοικητικών Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του.
 Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Ιάσμου σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τοπικό Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην αριθ.2683/4.5.2017 προκήρυξη.
Πληροφορίες και αντίγραφα της προκήρυξης  παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Δ/νση Διοικητικών/Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου  Αρμόδια: κ. Καρούνη Μαρίνα Διεύθυνση: Εθνικής Αμύνης 4 Ίασμος,  τηλέφωνο 2534350105.
     Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 7.6.2018 έως και 6.7.2018.
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ