ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   ΙΑΣΜΟΥ ∆ιακηρύσσει ότι :
Την 30ην του µήνα Ιανουαρίου έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
10.00 έως 11.00, θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ιάσµου, ενώπιον
της αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού φανερή, πλειοδοτική, προφορική
∆ηµοπρασία (επαναληπτική) για την εκµίσθωση του Κυλικείου του
∆ηµοτικού Καταστήµατος Ιάσµου, για δέκα  ( 10 ) χρόνια.
 
Συνημμένα αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ94.27 KB