ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου του έργου <<Αποκατάσταση φθορών δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Ιάσμου>>
με CPV 45233142-6 εκτιμώμενης αξίας 20.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 20.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και αναλύεται
 σε δαπάνη εργασιών 11.884,82€, Γ.Ε.& Ο.Ε. 18% : 2.139,26 €, απρόβλεπτα 2.103,62€
 απολογιστικά 1,34 €, και Φ.Π.Α. (24%) 3.870,97€
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και το έντυπο οικονομικής
προσφοράς από τo site του Δήμου Ιάσμου www.iasmos.gr
 
. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2534350117  FAX επικοινωνίας 2534350109, e-mail:geragas@iasmos.gr
Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα τεύχη δημοπράτησης και στα έγγραφα της σύμβασης στη
 διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου Ιάσμου  www.iasmos.gr , εκτός του εντύπου
οικονομικής προσφοράς που διατίθεται υποχρεωτικά από την Δ/νση Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου.
 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΙΣΜΕΤ ΚΑΔΗ