ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρψσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής (χαμηλότερρη τιμή), για την επιλογή αναδόχου του έργου <<Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών
και φρεατίων στους οικισμούς ΔΕ Σώστου>>.
 με CPV 45232130-2 εκτιμώμενης αξίας 24.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 24.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και αναλύεται σε δαπάνη εργασιών
14.258,04€ ,,Γ.Ε.& Ο.Ε. 18% : 2.566,45€ , απρόβλεπτα 2.523,67€ , απολογιστικά 6,68€. Και
4.645,16€ για Φ.ΠΑ. (24%).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και το έντυπο οικονομικής
προσφοράς από την έδρα της Δ/νσης Περιβάλλοντος , Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου
Εθνικής Αμύνης 4 Ίασμος , από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121, παρ.1γ του
Ν 4412/2016) μέχρι τις 18/12/2018. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2534350117  FAX επικοινωνίας 2534350109.
Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα τεύχη δημοπράτησης
και στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου Ιάσμου  www.iasmos.gr , εκτός του εντύπου
οικονομικής προσφοράς που διατίθεται υποχρεωτικά από την Δ/νση Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΙΣΜΕΤ ΚΑΔΗ
Συνημμένα αρχεία: