ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρψσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής (χαμηλότερρη τιμή), για την επιλογή αναδόχου του έργου <<Κατασκευή βάσης για γήπεδα 5Χ5>>
 με CPV 45212200-8 εκτιμώμενης αξίας 30.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 30.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και αναλύεται σε δαπάνη εργασιών
17.803,20€ ,,Γ.Ε.& Ο.Ε. 18% : 3.204,58€ , απρόβλεπτα 3.151,17€ και απολογιστικά 34,60€.
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και το έντυπο οικονομικής
προσφοράς από την έδρα της Δ/νσης Περιβάλλοντος , Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου
Εθνικής Αμύνης 4 Ίασμος , από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121, παρ.1γ του
Ν 4412/2016) μέχρι τις 4/1/2018. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2534350117  FAX επικοινωνίας 2534350109.
Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα τεύχη δημοπράτησης
και στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου Ιάσμου  www.iasmos.gr , εκτός του εντύπου
οικονομικής προσφοράς που διατίθεται υποχρεωτικά από την Δ/νση Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου.