ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με CPV 45233141-9 εκτιμώμενης αξίας 30.000,00 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. .
Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 30.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. και αναλύεται σε δαπάνη
εργασιών 17.820,80 €, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 3.207,71 €, απρόβλεπτα 15% 3.154,28 € και αναθεώρηση-
στρογγυλοποίηση 10,72 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και το
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς από την έδρα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και
Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ, Εθνικής Αμύνης 4 Ίασμος, από την ημερομηνία
ανάρτησης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121, παρ. 1γ του Ν. 4412/2016) μέχρι τις 14-12-
2017. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2534350112, FAX επικοινωνίας 2534350109. Επίσης είναι
δυνατή η ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα τεύχη
δημοπράτησης και στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου Ιάσμου
www.iasmos.gr εκτός του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς που διατίθεται υποχρεωτικά από την
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 
...