ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΄Ιασμος,10-01-2017
NΟΜΟΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ                                          Αριθ.Πρωτ:  203 
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΙΑΣΜΟΣ 69200
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ: Μ.Καρούνη 
Τηλ.:  2534350105
FAΧ:  2534350119                                               
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ( Κυλικείο Δημοτικού Καταστήματος )
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
                                 Διακηρύσσει ότι :
Την 20ην του μήνα Ιανουαρίου έτους 2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10.00  έως 11.00, θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού φανερή, πλειοδοτική, προφορική Δημοπρασία για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημοτικού Καταστήματος Ιάσμου, για δέκα  ( 10 ) χρόνια.
Πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος  ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) €
Η εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των  εκατόν είκοσι (120) €, σε γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας .
Κατά την υπογραφή του οικείου συμφωνητικού η πιο πάνω εγγύηση  θα αντικατασταθεί με άλλη εγγύηση ποσού ίσου με  το 10% του  ( διετούς ) επιτευχθέντος  μισθώματος .
Ο τελικός πλειοδότης, υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόπιστο εγγυητή.
 Η λειτουργία του κυλικείου θα συμβαδίζει με τις ώρες λειτουργίας του Δήμου.
Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους διακήρυξης, δίνονται από το Δήμο Ιάσμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ.2534350105
 ( αρμόδια κα  Καρούνη ).
 
ΙΑΣΜΟΣ 10/01/2017
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ
 
Συνημμένα αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ49.16 KB
PDF icon ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ87.69 KB