ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ίασμος ,  09 / 05 / 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                   Αρ.Πρωτ:  3602
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
                                                   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 
 
   Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά,  για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμού  45.000,84€ ευρώ με  Φ.Π.Α.
    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  17  -  05  - 2016 ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:30  (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής  στο δημοτικό κατάστημα Ιάσμου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.).
   Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη, εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτές επιχειρήσεις εμπορικές ή κατασκευαστικές, Ελληνικές ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
   Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, είναι το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς τον ΦΠΑ , δηλαδή ποσό επτακοσίων τριάντα δύο (732,00€).
Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης  βαρύνει τον ανάδοχο.
    Πληροφορίες και αντίγραφο των τευχών και του εντύπου της προσφοράς, μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου καθημερινά  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Μπαλγκουρανίδης Χρήστος τηλ. 25343 50103).
                                                                                                                  
Ο Δήμαρχος Ιάσμου
 
Καδή Ισμέτ
 
Συνημμένα αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ108.81 KB
PDF icon ΜΕΛΕΤΗ113.22 KB
PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ29.34 KB