Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 22 Αυγούστου 2019
Αριθ. πρωτ.:5808
 
ΠΡΟΣ:     Τακτικά μέλη του δημοτικού συμβουλίου 
      (όπως πίνακας αποδεκτών)
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής
 
  Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα  την 1η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 13.00 ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.
 
               Ο προεδρεύων σύμβουλος
 
                   ΜΟΥΕΜΙΝ ΕΡΤΖΑΝ