Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ   20 Δεκεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 7356 - 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                            (όπως πίνακας αποδεκτών)
 
 
             Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
 
  Σας  προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου την  28 ην   Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα  13.00   για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :
 
1 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΥΜΗΣ»
2 Λήψη απόφασης για την αποδοχή υποβολής πρότασης για την ένταξη του Δήμου Ιάσμου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης Έργων των Ο.Τ.Α.
3 ΄Εγκριση μελέτης με τίτλο <<υδραυλική μελέτη αντικατάστασης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Ασωμάτων>> και υποβολή πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<Ανατολική Μακεδονία Θράκη>> ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2 <<Βελτίωση της Ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων>>  ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ>> ΔΡΑΣΗ 6Β.11.1>> .
4 Έγκριση απόφασης Δ.Σ του  Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία  «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» (ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι.) περί << ψήφισης προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2019 > >.
5 Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Σάλπης για παραχώρηση του κτιρίου της πρώην λέσχης νέων  στον πολιτιστικό σύλλογο Σάλπης .
6 Συζήτηση επί αιτήσεων δημοτών. 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
 
 
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ