Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                                          Ίασμος    2.11.2018
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 6259
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           
Πληρ: Μαρίνα Καρούνη                                                                                Προς: Ενδιαφερόμενους
Τηλ: 2534350105 Fax: 2531353109
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
         Ο Δήμος Ιάσμου, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας Υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων  Δήμου Ιάσμου στο πλαίσιο της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»- ΚΣ ΡΟΔΟΠΗΣ» του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.000.00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»και του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».
Η σύνταξη της οικονομικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της από 23/10/2018 τεχνικής έκθεσης. 
         Παρακαλούμε για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιάσμου, (Εθνικής Άμυνας 4, 69200 Ιάσμου), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:30 π.μ..
             Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πέρα από την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, εντός του σφραγισμένου φακέλου τα εξής δικαιολογητικά: 
1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, στην οποία θα δηλώνουν ότι: 
α. δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016): Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Δωροδοκία, Απάτη, Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα µε τρομοκρατικές δραστηριότητες, Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 
β. δεν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα), 
γ. δεν έχουν αποκλειστεί από συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ),
δ. είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό επιμελητήριο,
ε. έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με αυτή, 
στ. η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.
2) Οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου.
 
             Η σύνταξη της οικονομικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί βάσει της τεχνικής περιγραφής και του ενδεικτικού προϋπολογισμού που συνοδεύουν την παρούσα πρόσκληση και λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις.
Η παραπάνω υπηρεσία  θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Ν. 4412/2016) και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας Υπηρεσίας.
 
 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει κατά τη διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης τα εξής δικαιολογητικά : 
1) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
2) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασία.
3) Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου (για συμμετοχή σε δημοπρασία).
 
 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
  ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ
 
Συνημμένα αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο ΜΕΛΕΤΗ 73.55 KB
Αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ18.4 KB